Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w programie osoby, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową,  które w roku 2021 lub w latach 2022-2023 chciałyby skorzystać  z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Załączniki


Podstawa prawna

- uchwała nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023";

- zarządzenie nr 379/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".


Procedury realizowane w ramach programu

 1. Procedura zabezpieczenia płodności u kobiet, która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a)    przeprowadzenie kwalifikacji do programu i oceny ryzyka utraty płodności,

b)    przeprowadzenie ustawowych badań lekarskich i laboratoryjnych,

c)    konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna,

d)    pobranie komórek rozrodczych (oocytów, komórek jajowych) w znieczuleniu,

e)    zamrożenie komórek z zachowanym potencjałem rozrodczym i ich przechowywanie w banku komórek rozrodczych przez okres 24 miesięcy,

f)     wydanie uczestniczce programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury wraz ze wskazaniem opłaconego przez Miasto Poznań okresu przechowywania materiału rozrodczego.

 1. Procedura zabezpieczenia płodności u mężczyzn, która powinna objąć  przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a)    przeprowadzenie kwalifikacji do programu i oceny ryzyka utraty płodności,

b)    przeprowadzenie ustawowych badań lekarskich i laboratoryjnych,

c)    konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna,

d)    pobranie komórek rozrodczych (nasienia),

e)    zamrożenie komórek z zachowanym potencjałem rozrodczym i ich przechowywanie w banku komórek rozrodczych przez okres 24 miesięcy,

f)     wydanie uczestnikowi programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury wraz ze wskazaniem opłaconego przez Miasto Poznań okresu przechowywania materiału rozrodczego.


Warunki uczestnictwa w programie i uzyskania dofinansowania z budżetu Miasta Poznania

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety spełniający następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w programie;
 • są w wieku, który mieści się w przedziale 18-40 lat wg rocznika urodzenia;
 • mają potwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej chorobę nowotworową
  i zdiagnozowane ryzyko utraty płodności, zgodnie z rekomendacjami
  i standardami praktyki lekarskiej;
 • spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia niepłodności metodą zabezpieczenia płodności na przyszłość, w tym również kryteria akceptacji wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • składają zeznanie podatkowe lub  deklarację podatkową i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym.

Zasady uczestnictwa  w programie

Uczestniczka lub uczestnik programu ma prawo skorzystać z dofinansowania do jednej procedury zabezpieczenia płodności na okres maksymalnie do 24 miesięcy. Warunkiem uzyskania finansowania procedury jest złożenie wniosku przez uczestniczkę lub uczestnika i zakwalifikowanie przez Realizatora do programu. O kolejności przyznanego dofinansowania do procedur dla pacjentów onkologicznych decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku, zawierającego informacje niezbędne do jego rozpatrzenia
i przyznania dofinansowania, zgodne z kryteriami włączenia do programu.

W ramach programu Miasto zapewnia finansowanie przeprowadzenia co najmniej wymienionych poniżej interwencji:

 • działania informacyjne i edukacyjne prowadzone wobec osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, dotyczące możliwości zabezpieczenia płodności na przyszłość w ramach miejskiego programu;
 • działania informacyjne i edukacyjne wśród osób zaangażowanych w proces leczenia i pracujących z chorymi na nowotwory, w celu tworzenia i wzmacniania współpracy interdyscyplinarnej przy procesach ONCOFERTILITY, odnoszących się do potencjalnych uczestników programu;
 • kwalifikacja medyczna uczestników do programu, obejmująca ocenę ryzyka niepłodności przy leczeniu nowotworu i zasadność pobrania komórek rozrodczych (oocytów/komórek jajowych w przypadku kobiet i plemników w przypadku mężczyzn);
 • konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna wraz z oceną ryzyka psychologicznego i indywidualnym planem opieki psychologicznej;
 • przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych niezbędnych przy wykonywaniu zabiegu pobrania oocytów/komórek jajowych - w przypadku kobiet, lub nasienia - w przypadku mężczyzn, i przechowywania w banku komórek rozrodczych;
 • pobranie oocytów/komórek jajowych w znieczuleniu dostosowanym do preferencji pacjentki lub nasienia od pacjentów;
 • wykonanie procesu kriokonserwacji komórek jajowych lub plemników i umieszczenie w banku komórek rozrodczych;
 • wydanie uczestniczce/uczestnikowi programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość wraz ze wskazaniem opłaconego okresu przechowywania komórek rozrodczych w ramach finansowania zapewnionego w programie.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów - łącznie nie więcej niż 2340 zł do procedury zabezpieczenia płodności u mężczyzn i 6300 zł do procedury zabezpieczenia płodności u kobiet. Jeżeli procedura zabezpieczenia płodności z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu interwencje.

Pacjenci zakwalifikowani do procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość, u których zaistnieje konieczność przechowania (kriokonserwacji) komórek rozrodczych przez okres dłuższy niż 24 miesiące, ponoszą we własnym zakresie koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy (realizator programu)

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33

60-535 Poznań

tel.  61 841 90 77


Informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów

 • 61 841 90 77 - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • 61 646 33 44 - Biuro Poznań Kontakt.

Finansowanie programu

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Poznania na realizację programu w latach 2021-2023 wynosi 1 035 000 zł, to jest po 345 000 zł w każdym roku jego realizacji. Program obejmuje jednorazowe sfinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Szacowane koszty jednostkowe uczestnictwa w programie wynoszą odpowiednio: dla mężczyzn 2340 zł, dla kobiet 6300 zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej