Współpraca międzynarodowa Poznania

Współpraca Poznania z zagranicą rozwija się w wielu obszarach i przybiera różne formy. Jest nie tyle celem samym w sobie, co narzędziem rozwoju miasta. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i informacji z zakresu zarządzania miastem z zagranicznymi partnerami czy też wdrażanie skutecznych innowacyjnych rozwiązań, to tylko niektóre z szerokiej gamy środków, jakich używają władze Poznania, by poprawiać stan przestrzeni publicznej, podnosić jakość życia mieszkańców czy stymulować rozwój gospodarczy stolicy Wielkopolski.


Miasta partnerskie

Najbardziej oczywistym przykładem są kontakty z miastami partnerskimi, czyli współpraca realizowana w oparciu o umowę zawartą między Prezydentem Miasta Poznania a władzami zagranicznego miasta. Przypomnijmy, że idea nawiązywania bezpośrednich kontaktów między miastami narodziła się w zranionej II wojną światową Europie i została szybko podchwycona i wprowadzona w życie jako sposób na polepszenie relacji, zwłaszcza między dotychczas antagonistycznymi narodami.

W Poznaniu decyzję o nawiązywaniu formalnej współpracy podejmuje stosowną uchwałą Rada Miasta, natomiast jej wykonanie pozostaje w gestii Prezydenta Miasta Poznania. Czasem podjęcie przez Radę Miasta uchwały o współpracy z danym zagranicznym partnerem poprzedzone było wcześniejszymi kontaktami czy też projektami realizowanymi, niezależnie od samorządu, przez instytucje, organizacje czy też grupy mieszkańców. Doświadczenie pokazuje, że fundamentem trwałych więzi między miastami są autonomiczne działania instytucji, stowarzyszeń czy też grup mieszkańców, w miarę potrzeb i możliwości wspierane przez samorządy, ale nie zawsze przez nie inicjowane.

Poznań podpisał 15 umów partnerskich z miastami w Europie, Azji i Ameryce.


Członkostwo Poznania w międzynarodowych organizacjach i platformach

Międzynarodowa aktywność Poznania przybiera też inne formy. Poznań jest na przykład członkiem różnych sieci skupiających miasta, takich, jak: EUROCITIES, International Congress and Convention Association (ICCA), European Cities Marketing (ECM), WHO Healthy Cities Network/Sieć Zdrowych Miast WHO, Le Club de Strasbourg/Klub Strasburski, Mayors for Peace. Poznań uczestniczy też w pracach Partnerstwa Odra i Fundacji Poznań-Ille-et-Vilaine (współpraca z departamentem Ille-et-Vilaine w Bretanii). Przez Związek Miast Polskich oraz Unię Metropolii Polskich, Miasto Poznań jest reprezentowane także w Radzie Gmin i Regionów Europy, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Kongresie Regionów. W latach 2010-2012 Miasto Poznań pełniło funkcję przewodniczącego Forum Rozwoju Gospodarczego EUROCITIES.


Projekty międzynarodowe

Dążąc do poprawy jakości życia w mieście pragniemy czerpać pozytywne wzory i inspirację z doświadczeń innych miast inicjując lub włączając się jako partner w realizację międzynarodowych projektów poświęconych rozwojowi miast.

Ostatnim projektem jest unijny USE-IT! Transfer Network (Using Social and Economic Innovation Together) z Europejskiego programu URBACT współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III. Liderem projektu było Birmingham (Wielka Brytania), a oprócz Poznania do sieci należały również Trapani (Włochy) oraz Rotterdam (Holandia). To sieć transferu, w której partnerzy adaptowali do swoich miast działania lidera w zakresie zatrudnienia, ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych, ekonomicznym wzmocnieniem wspólnot lokalnych i badania społeczności.

W latach 2019-2021 Miasto Poznań uczestniczyło w projekcie Projekt "ON BOARD_Connecting Cities Trough Education" w ramach unijnego Programu URBACT III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 - Europejska współpraca terytorialna. Liderem programu było miasto Viladecans (Hiszpania), przy aktywnej współpracy z partnerami z Nantes (Francja), Halmstad (Szwecja), Albergaria (Portugalia), Tallina (Estonia) i Poznaniem. Głównym celem projektu było stworzenie koncepcji nowoczesnego podejścia w nauczaniu, utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji oraz angażowanie ich w działania proedukacyjne. W Poznaniu, pilotażowo, program realizowany był na Jeżycach, w 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 23 im. Gen. Józefa Bema, Szkole Podstawowej nr 36 im. Henryka Sucharskiego oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nr 71. Na Jeżycach powstała Sieć Edukacyjnej na Jeżycach (SEJ), do której zaproszono uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki i aktywistów, Radę Osiedla Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby ze świata kultury i sportu oraz środowiska akademickiego i naukowego. Nad wdrożeniem sieci pracował również Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz PSNC Future Labs, działającego w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego.

Dobrym przykładem był realizowany przez Wydział Rozwoju Miasta projekt GEN-Y City Get into the swing of the City! poświęcony analizie obecnej sytuacji młodych, kreatywnych przedsiębiorstw i wypracowanie modelu ich wspierania. Projekt był realizowany od września 2015 do marca 2018 roku w ramach unijnego programu URBACT III. W pierwszej fazie projektu partnerami Poznania były miasta Granada (Hiszpania), Wolverhampton (Wielka Brytania), Kłajpeda (Litwa), Dyneburg (Łotwa) i Genua (Włochy). Do udziału w 2. fazie projektu Poznań zaprosił: Toruń, Bolonię (Włochy), Coimbrę (Portugalia), Kristiansand (Norwegia), Nantes (Francja) oraz Agencję Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Sabadell (Hiszpania).

Od 2009 do 2015 roku Poznań zrealizował 7 projektów na rzecz partnerskiego Kutaisi. Wszystkie projekty były dofinansowane z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich celem była poprawa funkcjonowania administracji miejskiej Kutaisi, jakości usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości czy też lepsza turystyczna promocja obu miast.


Inne kontakty

Miasto Poznań nawiązuje też z zagranicznymi miastami krótko lub długofalowe kontakty, o ile mogą się one przyczynić się do rozwiązania konkretnego problemu, jednak współpraca ta nie musi zostać sformalizowana podpisaniem umowy partnerskiej. Może ona dotyczyć wybranego strategicznego obszaru lub ogólnej polityki władz, sposobu zarządzania miastem czy też innej problematyki. Jednym z kluczowych zagadnień z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców i usprawnienia funkcjonowania Poznania jest kwestia zrównoważonego, efektywnego i ekologicznego transportu. Jestem przekonany, że Poznań może wiele zyskać czerpiąc z modelu i polityki transportowej na przykład miasta Kopenhagi, które ma wiele osiągnięć na tym polu.

Oprócz głównych inicjatyw i form aktywności samorządu Poznania wymienionych wyżej, do wzmocnienia pozycji miasta na arenie międzynarodowej przyczyniają się też niezliczone przedsięwzięcia realizowane przez podmioty zewnętrzne, przy wsparciu ze strony Miasta lub niezależnie. Ich wyczerpującej listy nie sposób tu przytoczyć, co tylko potwierdza, że Poznań jest miastem ludzi i instytucji otwartych na świat, przedsiębiorczych i kreatywnych.


Korzyści

Korzyści płynące dla Poznania ze współpracy z zagranicznymi partnerami są nie do przecenienia. Ważne jest zwalczanie stereotypów oraz otwieranie się na świat, uczestnictwo w procesie integracji europejskiej, w którym kontakty między mieszkańcami miast stanowią bazę budowania wspólnej Europy, zwłaszcza w obliczu wyzwań współczesności.  Za sprawą aktywności międzynarodowej poprawie ulegają standardy zarządzania miastem, następuje dynamizacja rozwoju gospodarczego, szczególnie w zakresie wymiany handlowej, miasto przyciąga nowe inwestycje zagraniczne, wzmocnieniu ulega  ochrona i promocja dziedzictwa kultury i historii, wzrasta jakość kształcenia czy też badań naukowych. Współpraca przynosi też bardzo wymierne rezultaty. Na przykład na Starym Rynku znajduje się Dom Bretanii - mecenas kultury francuskiej, efekt współpracy Poznania z miastem Rennes. Poznańskie Centrum Informacji Miejskiej zorganizowano w oparciu o doświadczenia Hanoweru i hrabstwa Nottinghamshire. Efektem wspólnego projektu z kilkoma miastami partnerskimi była przebudowa w Poznaniu skrzyżowania i projekt synchronizacji świateł. Realizowanych jest wiele projektów naukowych, edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych.

Oferując wielką gamę możliwości czerpania z doświadczeń innych miast, współpraca międzynarodowa stanowi doskonałe narzędzie realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Właściwie w każdym obszarze strategicznym można wykorzystać kontakty z zagranicą do przezwyciężania zidentyfikowanych wyzwań.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi współpracy międzynarodowej Poznania.