Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce

Program szkoleń dla pracowników urzędu Miasta Poznania oraz jego jednostek podległych

okres: 2007-2009

wartość projektu: 2 154 723 EUR

kwota dofinansowania: 1 831 299 EUR


Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków zdrowotnych uczniów z klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu oraz osób z ich środowiska domowego i szkolnego - poprzez promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę wad postawy. Grupę docelową projektu stanowi 16 tys. dzieci, z czego 13 tys. z nich będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Projekt zakłada szereg działań, począwszy od diagnostyki - oceny postawy ciała, poprzez udział w różnych formach ruchu, takich jak profilaktyczne ćwiczenia korekcyjne (w tym zajęcia taneczne), zajęcia na basenie, indywidualne ćwiczenia korekcyjne w domu (po wcześniejszym instruktażu dziecka i rodziców/opiekunów), a także edukację zdrowotną dot. kształtowania prawidłowych nawyków związanych bezpośrednio i pośrednio z postawą ciała, skierowaną do dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 1 510 379 EUR
Kwota dofinansowania: 1 283 822 EUR


Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych

Projekt "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" finansowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu miasta Poznania.

Realizatorem projektu było Miasto Poznań.

Podstawowym celem projektu było promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. Działania podejmowane w ramach projektu miały zachęcić dzieci i młodzież do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu i podjęcia aktywności sportowej. Stworzone warunki pozwoliły na rozwijanie zainteresowań sportowych. Uczestnictwo w projekcie było także szansą na pełną integrację wszystkich dzieci, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie czy uzdolnienia oraz uczyło reguł zdrowego współzawodnictwa. Projekt w swych założeniach miał znosić główne bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej w zakresie wybranych stref, takie jak odpłatność za zajęcia czy brak dostępności do infrastruktury.

W ramach projektu powstało pięć ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, tj. wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Uroczysta inauguracja stref nastąpiła 21 września 2007 r. Wybudowane boiska są ogólnodostępne, a uczestnictwo w organizowanych na nich zajęciach - bezpłatne. Szczegółowych informacji nt. zajęć udzielają szkoły, przy których powstały strefy.

Okres realizacji: 2007 - 2011

wartość projektu: 614 736 EUR

kwota dofinansowania: 455 952 EUR

Załączniki


Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014


Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego programu operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Źródła finansowania:

Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014 w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu,

Budżet Miasta Poznania, pozostała część kosztów projektu.

Celem realizacji projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w pięciu budynkach użyteczności publicznej.

Wśród obiektów użyteczności publicznej Miasta Poznania wybrano te, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i zużycia energii w sektorze publicznym. Dla przedsięwzięcia dokonano analizy problemów, na podstawie której zidentyfikowano problem główny: wysoka emisja CO2 i wysokie zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Poznania.

Analiza została dokonana na podstawie opracowanych dla wybranych budynków audytów efektywności ekologicznej. Są to budynki kilkudziesięcioletnie, wybudowane w technologii wielkoblokowej bądź tradycyjnej, nie spełniające współczesnych standardów w dziedzinie technologii skierowanych na oszczędność energii i redukcję gazów cieplarnianych. Istniejąca stolarka otworowa charakteryzuje się niezadowalającą wartością współczynnika przenikania ciepła, a przegrody zewnętrzne w obiektach (ściany, stropy, stropodachy) mają niską izolacyjność termiczną. Skutkami wysokiego zużycia energii w tych budynkach użyteczności publicznej są przede wszystkim skutki ekonomiczne przekładające się na wysoki poziom energochłonności infrastruktury objętej projektem, wysokie koszty utrzymania oraz skutki środowiskowe, wynikające ze zwiększonego poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego oddziaływania na środowisko. Działania inwestycyjne zidentyfikowane na poziomie każdego z budynków objętych projektem, służą spełnieniu celu głównego projektu.

Przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej, realizowane będzie na terenie Miasta Poznania, pod niżej wskazanymi adresami:

1. Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań - Termomodernizowany obiekt przy ul. Sikorskiego 29 (dzielnica: Wilda).

2. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Norwida 21, 60-867 Poznań (dzielnica: Jeżyce).

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35, Przedszkole nr 187), os. Wł. Łokietka 104, 61-616 Poznań (dzielnica: Stare Miasto).

4. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Liceum Mistrzostwa Sportowego) os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań (dzielnica: Nowe Miasto).

5. Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej - budynek szkoły ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań (dzielnica: Grunwald).

Okres realizacji: 2015-2016

Wartość projektu: 10 043 075 zł

Dofinansowanie: 7 359 058 zł


Thermal efficiency improvement of public facilities in Poznan

Implementer: Office for Project Coordination and the Revitalization of the City

The project implemented within the framework of the competition announced by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, concerning the PL04 operational programme - Saving energy and promoting renewable energy sources.

Sources of financing:

  • EOG Financial Mechanism 2009 - 2014 of up to 80% of eligible project costs,
  • Budget of the City of Poznan - the remainder of the project costs.

The aim of the project is to reduce greenhouse gas emissions and air pollutants, as well as increase the share of energy from renewable sources in the overall energy consumption in 5 public buildings.

Among the public buildings of the City of Poznan, the ones contributing to the reduction of CO2 emissions and energy consumption in the public sector in the highest degree have been selected. For the purposes of the project we have conducted a problem analysis, on the basis of which the main issue has been identified: high CO2 emissions and high energy consumption in public utility buildings of the City of Poznan.

The analysis has been conducted on the basis of eco-efficiency audits performed for the selected buildings. These are several-dozen-year-old buildings of high-rise or traditional construction, not meeting modern standards in the field of technologies aimed at saving energy and reducing greenhouse gases. The existing woodwork is characterized by an unsatisfactory level of the heat transfer coefficient, and the building envelope in objects (walls, floors, roofs) has a low thermal insulation. The effects of high energy consumption of these public buildings involve primarily the economic impact translating into the high level of energy consumption of the infrastructure covered by the project, high maintenance costs and environmental effects arising from increased air pollution, and the negative impact on the environment. The investment activities identified at the level of each of the buildings included in the project, serve to secure the compliance with the main objective of the project.

The project involving the thermal modernization of 5 public utility buildings will be implemented in the City of Poznan, at the addresses indicated below:

1. Complex of Schools with Integrated and Special Education Centres No. 2, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań - Thermally modernized object at ul. Sikorskiego 29 (district: Wilda)

2. Primary School No. 23 of gen. Józef Bem, ul. Norwida 21, 60-867 Poznań (district: Jeżyce)

3. Nursery and Primary School Complex No. 1 (Primary School No. 35, Nursery school no. 187), os. Wł. Łokietka 104, 61-616 Poznań (district: Stare Miasto)

4. Sports Championship School Complex (Sports Championship Middle School, Sports Championship High School) os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań (district: Nowe Miasto)

5. Poznan Centre for Continuing and Practical Education - school building ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań (district: Grunwald)

Implementation period: 2015-2016

Value of the project: 10 043 075 PLN

Financial support: 7 359 058 PLN


Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Projekt :

a) Zapewni ciągłość opieki nad pacjentami z ZOL Psychiatrycznego w Owińskach (obecny budynek jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia),

b) Podniesie jakość opieki nad pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz zaburzeniami psychicznymi,

c) Zostanie zwiększona dostępność do świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych - liczba łóżek dla pacjentów (obecnie 60, możliwość zwiększenia do 80),

d) Oddział w Owińskach zapewnia opiekę dla mieszkańców całej Wielkopolski (obecnie w Zakładzie przebywa 11 osób zamieszkałych w Poznaniu, 48 osób z Wielkopolski: w tym 12 w powiecie poznańskim, 3 osoby poza terenem Wielkopolski),

e) Przewiduje się znaczy wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne (na podstawie danych z NPOZP o 84% wzrosła zapadalność w latach 1999-2004 w lecznictwie całodobowym psychiatrycznym).

f) W razie konieczności będzie istniała możliwość wydzielenia i utworzenia oddziału psychiatrycznego (na terenie województwa wielkopolskiego nie jest w wystarczającym stopniu zapewniona opieka psychiatryczna stacjonarna) bądź psychiatrycznego o profilu geriatrycznym.

Okres realizacji: 2014 - 2016

Wartość projektu: 21 602 563 PLN

Dofinansowanie : 17 282 050 PLN