Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+


Tytuł projektu: "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja"

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Czerwonak, Gminą Suchy Las, Powiatem Poznańskim oraz Gminą Swarzędz. Miasto Poznań jest liderem projektu.

Całkowita wartość projektu: 2 683 859,75  zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 402 056,10 zł

Kwota dofinansowania: 2 041 747,68 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 "Energia" Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego".

Planowane efekty:

Projekt obejmuje realizację dokumentacji projektowej obejmującej sporządzenie odrębnych projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych w następujących lokalizacjach:

- Poznań Franowo

- Poznań Kobylepole

- Poznań Zieliniec

- Poznań Koziegłowy

- Poznań Naramowice

- Poznań Piątkowo

- Poznań Suchy Las

- Swarzędz Nowa Wieś

Planowane ZWP przyczynią się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego, zmniejszenia kongestii oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną takie infrastrukturalne komponenty projektu jak: parkingi P+R, B+R oraz K+R, infrastruktura techniczna drogowa, rowerowa i piesza (dojazdy drogowe, rowerowe oraz dojścia piesze do projektowanych węzłów, bezkolizyjne przejazdy drogowo-kolejowe, bezkolizyjne przejścia piesze wraz ze schodami, pochylniami i windami, infrastruktura transportu publicznego (przystanki, pętle, dojazdowe odcinki tras tramwajowych i autobusowych).

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Miasta Poznania oraz gmin Swarzędz, Czerwonak oraz Suchy Las. Potencjał ten zestawiono w poniższej tablicy w stanie obecnym oraz w horyzontach prognozy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta Poznania jak i na sieci jego ulic śródmiejskich.


Tytuł projektu: "Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę"

Projekt realizowany jest w partnerstwie - Gmina Czerwonak jest partnerem wiodącym, Miasto Poznań jest partnerem.

Całkowita wartość projektu (szacowana): 18.000.000,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 15.871.305,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 299 536,51 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 "Energia" Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania".

Planowane efekty:

Realizacja projektu posłuży poprawie efektywności energetycznej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez:

 • wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z nową kładką pieszo-rowerową na rzece Warcie w miejscowości Owińska,
 • budowę efektywnego energetycznie oświetlenia, monitoringu wizyjnego i infokiosku,
 • instalację elektronicznego systemu wspierania bezpieczeństwa i orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto wzmocnieniu oddziaływania działań infrastrukturalnych na zwiększenie mobilności i świadomości ekologicznej mieszkańców Gm. Czerwonak i MOF Poznania posłuży realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz skuteczna promocja projektu. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnić będzie powołany w tym celu inżynier kontraktu.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców, dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego w codziennych przejazdach, skutkujące obniżeniem poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery na terenie Gm. Czerwonak i całego MOF Poznania, poprzez budowę bezp. i zintegrowanej infrastruktury transportu rowerowego.


Tytuł projektu: W kierunku samodzielności" - oferta mieszkań wspomaganych - treningowych w mieście Poznań

W ramach zadania realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego pn. "W kierunku samodzielności" Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" Miasto zapewnia 50 miejsc pobytu w 9 lokalach na terenie Poznania dla osób dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w mieszkaniach wspomagano - treningowych skierowane jest w szczególności do osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy, matek/ojców samotnie wychowujących dzieci, osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępcza. Dla mieszkańców zapewniono wsparcie w postaci usług treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach.

Zadanie finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania służy zapewnieniu trwałości projektu zrealizowanego z Funduszy Europejskich pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań" (nr RPWP.07.02.02-30-0032/17).

Okres realizacji zadania: od 30.05.2021 r. do 29.02.2024.

Szczegółowe informacje na stronie Realizatora: https://www.firs.org.pl/w-kierunku-samodzielnosci-mieszkania-wspomagane-treningowe-w-miescie-poznan


Tytuł projektu: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych"

Czas trwania projektu: 01.01.2017-31.10.2019r.

Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12 598 660,00 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51/9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej , Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 1002 uczniów z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF poprzez indywidualne podejście do uczniów zdolnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności 4000 uczniów w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, dzięki wszechstronnemu i zindywidualizowanemu wsparciu doradczemu oraz polepszeniu jakości procesu nauczania i warunków poprzez podwyższenie wiedzy, kompetencji 391 nauczycieli, pedagogów i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół, których organami prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania. Wsparciem objętych zostanie łącznie 4.000 uczniów oraz 480 nauczycieli ze szkół.

Szkoły objęte projektem, prowadzone przez Miasto Poznań:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106, ul. Janickiego 22, Poznań

2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Os. Jagiellońskie 128, Poznań

3. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bosa 9, Poznań

4. Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Os. Zwycięstwa 101, Poznań

5. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości 32, Poznań

6. Szkoła Podstawowa nr 14, Os. Piastowskie 65, Poznań

7. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Prądzyńskiego 53, Poznań

8. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2, Poznań

9. Zespół Szkół nr 5 Szkoła Podstawowa nr 42 Przedszkole nr 115, ul. Różana 1/3, Poznań

10. Gimnazjum 43 im. PTPN, ul. Łozowa 53, Poznań

11. Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP POZNAŃ, ul. Harcerska 3, Poznań

12. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Gimnazjalnymi, os. Stare Żegrze , Poznań

13. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu. Szkoła (Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego), ul. Głuszyna 187, Poznań

14. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35, Poznań

15. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72 A, Poznań

16. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Os. Przyjaźni 127, Poznań

17. Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 69), ul. Jarochowskiego 62, Poznań

18. Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Drzymały 4/6, Poznań

19. Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Newtona 2, Poznań

20. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Poznań

21. Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34, Poznań

22. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Jesionowa 14, Poznań

23. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42, Poznań

24. Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Promyk 4, Poznań

25. Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Słowackiego 58/60, Poznań

26. Zespół Szkół Odzieżowych Technikum Odzieżowo-Usługowe, ul. Kazimierza Wielkiego 17, Poznań

27. XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi, Os. Bolesława Chrobrego 107, Poznań

28. Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, Poznań

29. XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38, Poznań

30. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego, ul. Bukowska 53, Poznań

31. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43, Poznań


Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu dla 41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania:

1) XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Osiedle Piastowskie 106, 60-101 Poznań

2) XVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, os. Czecha 59, 61-288 Poznań

3) XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 w Poznaniu, Osiedle Wichrowe Wzgórze 111, 60-614 Poznań

4) XXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1, Rybaki 17, 61-883 Poznań

5) XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, ul. Widna 1, 60-655 Poznań

6) XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań

7) XXIX Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Poznań w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań

8) XXX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela, Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań

9) XXXI Liceum Poznań w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

10) IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

11) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki

Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.

Partner projektu: Powiat Obornicki

Całkowita wartość projektu: 1 225 182,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923,53 zł.


Tytuł projektu: "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 28 410 341,64 zł

Wydatki kwalifikowalne: 24 214 947,90 zł

Dofinansowanie (85%): 20 582 705,68 zł

Okres realizacji: 2015-2022

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja zrealizowana została na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełni funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Wartostrada zlokalizowana jest po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wszystkie roboty budowlane w projekcie "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" zostały zrealizowane.

Koordynacja inwestycji - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania (poprzez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (w zakresie budowy nawierzchni ścieżki na odcinku 6 Wartostrady).


Tytuł projektu: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Numer projektu: RPWP.04.04.01-30-0007/16

Partner wiodący: Archidiecezja Poznańska,

Partner: Miasto Poznań

Partner: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wartość całkowita projektu: 9.850.000 zł

Wartość projektu w części realizowanej przez Miasto Poznań: 3.900.000 zł

Dofinansowanie projektu w części realizowanej przez Miasto Poznań: 3.269.950 zł.

Przedmiotem projektu jest renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego Kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji reliktów palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Zakres prac przewiduje:

Zadanie nr 1: wykonanie Ekspozycji Palatium i Kaplicy Dobrawy na zewnątrz Kościoła Panny Marii in Summo wraz z zagospodarowaniem terenu oraz systemem informacyjnym dotyczącym całego terenu Ostrowa Tumskiego i odwzorowaniem historycznego przebiegu wałów grodu poznańskiego,

Zadanie nr 2: ekspozycja reliktów, tradycyjna i multimedialna, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz Kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym (w tym multimedialnym) w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci,

Zadanie nr 3: kompleksowa konserwacja i renowacja wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo,

Zadanie nr 4: zabezpieczenie kościoła Panny Marii in Summo przed kradzieżą i zniszczeniem.

W ramach projektu zaplanowano również działania mające na celu udostępnienie obiektu oraz ekspozycji osobom niepełnosprawnym.

Projektów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.


Tytuł projektu: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu

Okres realizacji: 2016-2020

Wartość projektu: 15 003 179,46 zł

Kwota dofinansowania: 8 199 179,33 zł

Celem projektu jest ochrona, promowanie, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski do dóbr i usług kultury. Zmiana sposobu zagospodarowania zabytkowych budynków Dziecińca pod Słońcem ma na celu podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, a przez to wzmocnienie pozycji MDK1 na rynku usług "przemysłów czasu wolnego" w regionie.

Efektem projektu będzie podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie kultury i budowy potencjału województwa. Dzięki projektowi wzmocni się rola Poznania, w tym Dzielnicy Wilda, jako ważnego ośrodka kulturalnego. Projekt wpłynie pozytywnie na zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców.

Projekt zakłada rewitalizację wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu zabytkowych obiektów kompleksu "Dzieciniec pod Słońcem", położonego przy ul. Droga Dębińska 21 wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A 290 decyzją z dnia 8 września 1986r.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, budowlane, rozbiórkowe i instalacyjne w obrębie budynków oraz prace drogowe, zieleniarskie i zagospodarowanie ogrodu jordanowskiego. Zadanie inwestycyjne obejmuje obiekty: budynek główny, do którego przylegają od zachodu i wschodu długie podcienia, zakończone niewielkimi budynkami oraz położony na zachód od niego wolnostojący budynek użytkowany obecnie przez dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, a także budowę nowoprojektowanego budynku.

Przedsięwzięcie zakłada przystosowanie obecnego rozkładu funkcji zabytkowego kompleksu dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (MDK1) i ogrodu jordanowskiego, tj. stworzenie koncepcji, która zapewni harmonijne przenikanie się zabytkowej przestrzeni z nowoczesnymi rozwiązaniami, z uwzględnieniem rozdziału mediów i instalacji budynku, dostosowanie obiektu do obecnych przepisów, zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, a także udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje odtworzenie stanu pierwotnego podcieni wschodnich, które obecnie są zabudowane i tworzą budynek "D". Zrewaloryzowane podcienia staną się miejscem stałych wystaw i ekspozycji prac malarskich.

Ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni ogrodu jordanowskiego tak, aby mógł się on stać bardziej atrakcyjny, jako miejsce spacerów, wypoczynku, a przede wszystkim miejsce prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej. Rewaloryzacja terenów ogrodu obejmuje m.in.: fontannę, dwa boiska do siatkówki plażowej oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia integracyjne pozwalające na korzystanie z placu zabaw przez dzieci niepełnosprawne.


Tytuł projektu: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług

Realizator: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Okres realizacji: 2016-2018

Wartość projektu: 6 833 451,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 808 433,35

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów ewidencyjnych w zakresie budynków i lokali,

- skanowanie i opisanie metadanymi archiwalnych materiałów geodezyjnych oraz zakup niezbędnej infrastruktury do bieżącego skanowania dokumentów (3 skanery, w tym skaner dziełowy oraz skaner formatu A0) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym do tego celu,

- uruchomienie e-usług publicznych w zakresie dot.: obsługi sprzedaży przez Internet produktów dla obywateli, obsługi komorników, obsługi rzeczoznawców, spersonalizowanej obsługi geodetów oraz obsługi narad koordynacyjnych,

- Integracja wykorzystywanych systemów informatycznych celem usprawnienia procesu zarządzania dokumentacją w zakresie czynności administracyjnych prowadzonych przez MODGiK,

- kontrola techniczna w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budników,

- promocja projektu zgodnie z opracowanym planem promocji wraz z dostawą materiałów promocyjnych.


Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Wartość projektu: 28 174 096,21 zł

Kwota dofinansowania: 17 952 260,75 zł

Okres trwania projektu : 2017 -2023

Celem projektu jest podniesienie jakości i poprawa warunków kształcenia zawodowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Dzięki zakupom pomocy dydaktycznych i urządzeń w sposób znaczący poprawi się jakość bazy dydaktycznej
i szkoleniowej, a przez to atrakcyjność kształcenia. Ponadto zwiększeniu ulegną szanse młodzieży pobierającej naukę w procesie zdobywania pełnych kwalifikacji zawodowych.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (CKZIU) przy ul. Jawornickiej 1 oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ul. Grunwaldzkiej 200 w Poznaniu, wchodzącego w skład CKZiU (wg. Statutu). Zakres prac obejmuje:

- przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynków mających na celu dostosowanie pomieszczeń do nowego wyposażenia;

- doposażenie poszczególnych pracowni i laboratoriów CKZIU oraz CKP w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie;

- przeprowadzenie robót budowlanych na zewnątrz budynku umożliwiających transport maszyn.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany głównie do organizacji zajęć dla młodzieży szkolnej w ramach kształcenia zawodowego, a także dla nauczycieli zawodu oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie zajęć dla wszystkich grup osób zainteresowanych edukacją mechatroniczną, odnawialnymi źródłami energii, mechaniką, elektroniką i elektryką oraz lotnictwem.

Realizacja projektu będzie prowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy m.in. w zakresie ICT, w zakresie nauk technicznych, a także nauczania eksperymentalnego, umiejętności uczenia się oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Rozwój tych kompetencji zostanie zapewniony uczniom m.in. poprzez zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania stanowiących wyposażenie pracowni tematycznych. Kompetencje w zakresie nauk technicznych zostaną zapewnione poprzez doposażenie pracowni w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno- elektronicznej, chłodnictwa i klimatyzacji.


Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu

Okres realizacji: 2017-2020

Wartość projektu: 6 624 505,67 zł

Kwota dofinansowania: 3 793 854,38 zł

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę, przebudowę a także wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne placówki. Projekt przyczyni się do ograniczenia barier dostępu do edukacji,stworzy środowisko sprzyjające uczeniu się,wyposaży uczniów w szeroki portfel kompetencyjny,co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zwiększy szanse na zatrudnienie. Projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wzrost liczby uczniów z niepełnosprawnościami uczących się poza szkołami specjalnymi.


Tytuł projektu:Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: 2017-2022

Wartość projektu: 17 759 933,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość  i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy. Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie  obejmuje  osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie  jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Doposażenie  uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu.W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych. W grupie Nauki Zawodu  planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych.


Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: 2017-2020

Całkowita wartość projektu: 13 363 750,30

Kwota dofinansowania: 12 694 511,48

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin biologicznych i dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z terenu 13 Gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, mieszczących się na obszarze MOF Poznania.

Za pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferowane będą

 • usługi asystenta rodziny,
 • usługi osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 • usługi poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
 • usługi  poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
 • usługi pedagogiczne i psychologiczne skierowane dla dzieci z rodzin w kryzysie (biologicznych),
 • powołanie i finansowanie działań 2 rodzin wpierających.

Za pomocą Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu oferowane będą

 • usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • usługi psychologiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
 • usługi pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
 • realizacja poradnictwa mediacyjnego.

Projekt realizowany w partnerstwie z: Ośrodiem Pomocy Społecznej w Buku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Ośrodiem Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luboniu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obornikach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Poznańskim Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Fundacją "Dziecko w Centrum" z siedzibą w Poznaniu.

Załączniki


Tytuł projektu: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II"

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 15 039 012,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12 783 160,91 zł

Celem projektu jest objęcie wsparciem rodzin zastępczych i biologicznych  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 10 gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań.

Partnerzy projektu: Miasto Poznań (Lider projektu), Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Efektem projektu jest wzrost liczby osób, korzystających ze wsparcia oferowanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz innych Partnerów projektu, a co za tym idzie - polepszenie dostępności usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.


Tytuł projektu : Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Okres realizacji : 2017 - 2018

Całkowita wartość projektu : 2 199 855, 00 zł

Kwota dofinansowania : 1 869 876, 75 zł

Projekt numer RPWP.02.01.01-30-0043/16 w ramach działania 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedm. projektu jest usprawn. i zwiększenie dostępn. oraz efekt. udzielania świad. med. przez Szpital przy wykorzyst. technol. i rozw. techn. ICT. Zakres Projektu obejmuje bud. i wdrożenie wytwarz. i udostępn. usług elektron. z niezb. do tego unowocz. infrastr. informat. środ. informat. obejmującym:

- gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie dan. med. (akwizycja danych pacj., wymiana z kontrahentami);

- wytwarzanie EDM (spełn. wym. Ust. z 06.11.2008 o prawach pacj i Rzeczniku Praw Pacj (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.);

- udostępnianie EDM (spełn. wym. Ust. z 28.04.2011 O syst. inf. w ochr. zdrowia);- konsolidację danych med. wytw., gromadz. i przetw. w środowisku informat. SPZOZ im. Strusia w Poznaniu;

- telemedyczną (odmiejscowioną) analitykę danych obrazow. med.;

- zapewnienie techn. gotowości do integracji z projekt. szczebla krajów. (P1/P2).Realizacja projektu zapewni got. techniczną i zwiększy dostępn. usług gromadz., udostępn. i przetw. danych (rejestr zdarzeń med. i EDM, akwizycja danych pacj., Elektron. wymiana zleceń i wyników), komunikacji elektron. (teleradiologiia) oraz przyczyni się do rozwoju społ. informac. na obszarze w.wielkopolskiego.Kluczowymi elementami projektu są:

1) budowa i wdrożenie usług elektron.:

- Rejestr zdarzeń med. i EDM- Elektroniczna wymiana zleceń i wyników;

- Akwizycja danych pacj.;

- Telemedyczna analityka danych obrazow. med..2) niezbędne dla wytwarzania i udostępniania usług elektron. doposażenie środ. informat. SPZOZ im. Strusia w Poznaniu w zakresie:

- Infrastr. sprzętowego przetw. danych dla usług elektron.;

- Infrastr. programowego przetw. danych dla usług elektron.;

- Infrastr. sprzętowej dla wytw. usług elektron.;

- Infrastr. programowej dla wytw. usług elektron.;

- Infrastr. systemowej dla wytw. usług elektron.Odbiorcami bezp. Proj. są pacj. i personel oraz partnerzy Szpitala.Odbiorcami pośrednimi są: m.Poznań i aglomeracja poznańska, w.Wielk. i woj. ościenne.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków wsk prod są w pkt. 4.1.


Tytuł projketu : Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Okres realizacji : 2017 - 2018

Całkowita wartość projektu : 24 261 165, 21 zł

Kwota dofinansowania : 12 820 017, 37 zł

Projekt numer RPWP.03.02.03-30-0010/16 w ramach działania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 8 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

-Zespołu Szkół nr 6,ul. Szczepankowo72a,

-Gimnazjum nr 23,os. Jagiellońskie 128,

-Szkoły Podstawowej nr 20,os.Rzeczpospolitej 44,

-Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Świerkowa 8,

-Szkoły Podstawowej nr 70,ul.Piękna 37,

-Zespołu Szkół nr 2,ul. Hangarowa 14,

-Zespołu Szkół Specjalnych nr105, ul.Nieszawska 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 46,ul.Inowrocławska 19.

Plan. w ramach projek termomod. istniejących obiektów oświat. zakłada: izolację ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizację instalacji c.o., wymianę kotłowni.

Projekt ten,łącznie obejm. kompleks prace związane z term szkół, w tym m.in:

- demontaż starych elementów,

- ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów),

- ocieplenie podłogi przy gruncie, modernizację i usprawnienie wentylacji naturalnej pomieszczeń,instalację/ modernizacje wentylacji mechanicznej, z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (i w przypadku ZSM im. KEN - pompą ciepła).

- wymianę okien i drzwi,modernizację instalacji centralnego ogrzewania, usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnegowymianę nieefektywnych i nieekologicznych źr.ciepła na ekologiczne kotły gazowe.

Ponadto wymianie podlegać będzie także oświetlenie wewnętrzne w 6 obiektach, instalacja grzewcza, instalacja ciepłej wody użytkowej i wentylacja z wysokosprawnym odzyskiem ciepła oraz z pompą ciepła.

W skład kosztów kwalifik wchodzą również koszty nadzoru inwestorskiego i promocji proj.

Dodatkowo, w ramach kosztów niekwalifikowalnych, inwestycja obejmuje zagosp. terenu wokół budynków (m.in.przebudowa zjazdów i dróg wewnętrznych, budowę wiaty na odpady stałe). Wskaźnik produktu to liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w 2018 r - 8 i Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt w 2018 r.


Tytuł projektu: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I

Okres realizacji: 2016 - 2018

Całkowita wartość projektu: 5 403 760,87 zł

Kwota dofinansowania: 2 977 166,09 zł

Projekt numer RPWP.03.03.03-30-0001/16 w ramach działania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (Pamp;R) przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu.

Projekt obejmuje budowę nowej utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych w tym 6 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów.

Parking zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Smoleńskiej w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącym przesiadkowy węzeł dla komunikacji szybkiego tramwaju.

Ponadto w ramach projektu na parkingu planuje się budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego, montaż sanitariatu, stanowiska naprawczego dla rowerów oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Ponadto wykonane zostaną nawierzchnie pieszo-rowerow, komunikujące projektowany obiekt z tego rodzaju ciągami już istniejącymi w jego otoczeniu. Projekt obejmuje również instalację systemu zarządzania parkingami Pamp;R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym.

Obiekt zostanie ogrodzony i wyposażony w szlabany wjazdowy i wyjazdowy oraz będzie dostępny za opłatą stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi) lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy m. Poznań oraz gminy Suchy Las. W bezpośredniej strefie oddziaływania projektu (strefa wokół obiektu o promieniu 3 km) zamieszkuje ok. 93,5 tys. mieszkańców.

Niezależnie od powyższych szacunków ocenia się, iż potencjalnymi odbiorcami przedmiotowego projektu będą również mieszkańcy Gminy Suchy Las zamieszkujący obszary poza strefą wyznaczoną przez promień równy 3 km od miejsca lokalizacji parkingu.


Tytuł projektu: "Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II"

Okres realizacji: 2017 - 2021

Całkowita wartość projektu: 17 126 423,59 zł

Kwota dofinansowania: 8 940 318,61 zł

Projekt numer RPWP.03.03.03-30-0001/17 w ramach działania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiot projektu to budowa w ramach systemu odrębnych przestrzennie i funkcjonalnie 3 obiektów parkingowych typu "Parkuj i Jedź" (Pamp;R) w lokalizacjach:

- Św. Michała (rejon ul. Św. Michała, Warszawska i Świętojańska),

- Strzeszyn (rejon przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn ograniczonego od północy ul. Biskupińską),

- Rondo Starołęka (rejon ul. Hetmańska, Starołęcka i Wagrowska), w formie zatoki parkingowej, dalej zwana parkingiem rondo Starołęka.pełniących funkcję węzłów przesiadkowych (ZWP) umożliwiających dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego na publiczny zbiorowy: tramwaj, autobus, kolej, rower.

W ramach projektu zakłada się min.:

- budowę nawierzchni utwardzonych miejsc postojowych (łącznie na ok. 207 mp w tym 10 dla os. niepełnosprawnych),

- fragmentów ciągów pieszo-rowerowych,

- jezdni manewrowych,

- wiat rowerowych (łącznie na 85 stojaków),

- ponadto wykonanie: ogrodzenia, instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w tym zarządzania parkingami, deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, systemem szlabanów wjazdowo-wyjazdowych oraz tablic informacyjnych.

Dostęp do parkingów będzie bezpłatny dla posiadaczy sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) a dla pozostałych użytkowników za opłatą stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom gmin ościennych dla których miasto Poznań stanowi cel podróży oraz mieszkańcom obszarów peryferyjnych miasta chcących kontynuować podróż do jego centrum.

Cel projektu na poziomie produktów realizowany jest przez:

- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 3 szt.,

- Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 3 szt.,

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 207 szt.,

- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10 szt.,

- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.,

- Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych - 1 szt.


Tytuł projektu : Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

Okres realizacji: 2018 - 2023

Całkowita wartość projektu: 216 965 018,21 zł

Kwota dofinansowania: 106 537 148,01 zł

Projekt numer RPWP.03.03.03-30-0010/17 w ramach działania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt obejmował część infrastrukturalną polegającą na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) oraz zakupie nowego taboru autobusowego.

Część infrastrukturalna to m. in. przebudowa infrastruktury torowo-sieciowej z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego, w tym ścieżek dla rowerów, parkingów typu Bike&Ride oraz zainstalowanie inteligentnych systemów transportowych oraz wyznaczenie buspasów.

Projekt zakładał również prace remontowo-budowlane na dworcu autobusowym Rataje w tym prace ukierunkowane na dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Integrację w ramach węzła zapewniły wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawności, dotyczy to również wybranych elementów nawierzchni drogowych.

Część taborowa to zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami.

Przewidziane również zostały działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej, w tym szczególności z transportu zbiorowego.

Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego. Tym samym przyczyniła się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.


Tytuł projektu : Muzeum Enigmy w Poznaniu

Okres realizacji : 2017 - 2022

Całkowita wartość projektu : 22 477 674,75 zł

Kwota dofinansowania : 10 369 995,38 zł

Projekt numer RPWP.04.04.01-30-0003/17 w ramach działania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie w dawnym budynku Collegium Historicum (Św.Marcin 78 w Poznaniu), stałej ekspozycji poświęconej trójce wybitnych kryptologów:

1) M:Rejewskiemu,

2) J.Różyckiemu 

3) H.Zygalskiemu, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej.

W latach międzywojennych mieścił się tu Wydział Mat.-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, którego absolwentami byli wspomniani kryptolodzy.

Po drugiej stronie ul. Kościuszki znajdował się natomiast budynek wojskowej intendentury, w którym do 1932 r. kryptolodzy prowadzili swe prace na rzecz Wojska Pol. (w 2007 r. przed Centrum Kultury Zamek odsłonięto Pomnik Kryptologów).

Zaplanowane zadania polegają na adaptacji pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku, zakupie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania muzeum oraz opracowanie i wykonanie treści multimedialnych.

Zakłada się, że na tak zaadoptowanej powierzchni zostanie utworzona interaktywna ekspozycja, zawierająca nowoczesne technologie jak również rozwiązania tradycyjne (dioramy, stanowiska warsztatowe czy też zadania dla zwiedzających wykorzystujące rekwizyty).

Łączna powierzchnia przeznaczona dla placówki wyniesie 1.058,82 m2.Miejsce będzie popularyzować wiedzę o kryptologii, matematyce i informatyce. Ekspozycja podkreślać będzie znaczenie złamania Enigmy na współczesne rozwiązania cyfrowe.

Planuje się uruchomienie modelu Enigmy, dając możliwość poznania podstaw jej funkcjonowania i sposobu szyfrowania wiadomości. Ekspozycja stała przedstawi historię działań wojennych oraz rozwoju nauk mat., w tym powiązań pomiędzy urządzeniami szyfrującymi a późniejszym rozwojem komputerów.

Oprócz części typowo historycznej, przewiduje się stworzenie sali edukacyjnej dla dzieci, w której będą one mogły korzystać z dedykowanych dla nich odpowiedników urządzeń deszyfrujących. Wskaźniki produktu osiągnięte w projekcie (2022 r.):

- liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 szt,

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1szt.


Tytuł projektu: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta.

Okres realizacji: 2014 - 2018

Całkowita wartość projektu: 94 115 817, 97 zł

Kwota dofinansowania: 39 695 289,62 zł

Projekt numer RPWP.05.01.03-30-0001/16 w ramach działania 5.1.3. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnyego na lata 2014 - 2020.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi woj. nr 196 w Poznaniu (ul. Gdyńska) na odc. do ul. Bałtyckiej do północnej granicy miasta.Łączna dł. przebud. ciągu dr. wynosi 1,450km (0+428,21 do 1+929,58 km), dł. dr.dojazdowej do ITPOK od 0+000 do 0+443,60 km, dł. dr. rozprowadzającej nr 1 od 0+000 do 0+840,38 km,dł dr. rozpr. nr 2 od 0+000 do 0+384,30 km, dł. dr. rozpr. nr 3 od 0+000 do 0+341,21 km,dr. do separatorów od 0+000 do 0+140,86 kmRozbudowa polega na zmianie przekroju dr. po realizacji projektu z obecnego jednojezdniowego dwupasowego na dwujezdniowy po 2 pasy na każdej jezdni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się budowę 5 obiektów mostowych:

- tunel T-1 dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską,

- tunele T-2a i T-2b pod ul. Gdyńską w ciągu drogi rozprowadzającej nr 1

oraz

- linii kolejowej nr 356,

- tunel T-3 pod ul. Gdyńska w ciągu drogi rozprowadzającej nr 2,

- tunel T-4 dla pieszych i rowerzystów. Szerzej rozdz III.1 SW. Łączna długość nowych obiektów inż. wynosi 0,221 km.

W ramach projektu planuje się:

- rozb. skrzyżowania z ul. Chemiczną,

- bud. dróg dojazd. oraz rozprowadzających ruch w rejonie węzła "ul. Gdyńska-skrzyż. z linią kolejową nr 356"

- budowę drogi dojazdowej do ITPOK,

- budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszorowerowych, 

- urządzeń bezp. ruchu drogowego (np. bariery ochronne, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, oznakowanie, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna),

- kan. deszczowej,

- oświetlenia drogowego,

- kanału technologicznego,

- przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- przebudowę przejazdów kolejowych.

Projekt realizowany jest jednoetapowo. W ramach kosztów kwalifikowalnych w projekcie można wyróżnić:

- studium wykonawcze,

- część kwoty za odszkodowania za pozyskane grunty, roboty budowlane i materiały oraz promocję.

Koszty niekwalifikowalne to:

- dokumentacja projektowa,

- część kwoty za odszkodowania za przejęte grunty,

- vat od kanalizacji deszczowej,

- inżynier koordynator oraz nadzór autorski.


Tytuł projektu: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km)

Partner Wiodący: Miasto Poznań

Partner: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Okres realizacji: 2018 -2023

Wartość projektu: 21 657 127,36 zł

Kwota dofinansowania: 17 944 743,51 zł

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewitalizacja ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km). Na odcinku około ok. 2,5 km wyremontowane zostaną skarpy technologią w postaci koszy i materacy gabionowych, wypełnionych kamieniami i wzmocnione drewnianą palisadą. Kosze i materace po wypełnieniu ich kamieniem zostaną uzupełnione gruntem, a następnie zamknięte biomatą w celu zapewnienia właściwego porostu traw.  Wymiana umocnień wiąże się również z wykonaniem remontu istniejących schodów, slipów, tarasów oraz wylotów kanalizacyjnych.

Celem projektu jest zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych. Podejmowane działania ukierunkowano na rozwiązania proekologiczne. Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu.

Działanie to ma na celu uelastycznienie brzegów rzeki oraz zwiększeniu jej retencji. Podstawowymi zaletami materacy są ich elastyczność i przepuszczalność. Odkształcone lub podmyte, dopasowują się, nie ulegając zniszczeniu. Retencja korytowa rzeki na danym odcinku ma wzrosnąć  ok. 255 tys. m3 w roku 2020. W rezultacie podjętych działań na wskazanym odcinku rzeki nastąpi wzrost objętości retencjonowanej wody o 255 tys. m3

Projektów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 Mała retencja.


Tytuł projektu: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Okres realizacji: 18.12.2018 - 21.12.2021

Wartość projektu: 7 216 128,88 zł

Kwota dofinansowania: 4 034 156,84 zł

Numer projektu: RPWP.09.03.04-30-0001/17

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania i poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów. W szkole brakuje pracowni tematycznej oraz wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia nowoczesnych zajęć w zakresie fotografii i multimediów, co niekorzystnie wpływa na pasję uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni fotograficznej i ciemni fotograficznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu.

Zakres prac obejmuje m.in:

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian i piwnic,

- renowację elewacji budynku wraz ze zszyciem pęknięć,

- wymianę okien,

- przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- budowę podnośnika dla niepełnosprawnych.

Modernizacja budynku została zaprojektowana z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania i zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostosowanie oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawności. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami budynku będzie odbywała się za pomocą podnośnika dla osób niepełnosprawnych (windy) na klatce schodowej. W ramach projektu zostanie dostosowana ogólnodostępna toaleta, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Nierozerwalnym elementem projektu jest ponadto wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie fotograf, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.


Tytuł projektu: "Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań"

W partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego Miasto Poznań realizuje projekt miejski "Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań". Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r. na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich.
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie.
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.
 5. Osoby długotrwale bezrobotne.
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji.
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą.
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo.

Całkowita wartość projektu: 3 999 940,33 PLN

Kwota dofinansowania: 3 781 544,35 PLN


Tytuł projektu: "Poprawa efektywności  energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"

Okres realizacji: 2018 - 2019

Całkowita wartość projektu: 10.721.085,14  zł

Kwota dofinansowania: 7.783.132,58 zł

Projekt numer RPWP.03.02.03-30-0005/17 w ramach poddziałania 03.02.03. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

- Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu, os. Orła Białego 120

- Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu im. J. Korczaka , ul. Żniwna 1

- Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4

- Zespołu Szkół Mechanicznych (budynek A) im. KEN w Poznaniu, ul. Świerkowa 8

- Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska 33

- Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, ul.Za Cytadelą 121

Plan w ramach projektu termomodernizacji istniejących obiektów oświatowych zakłada: izolację ścian zewnętrznychi stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia (częściowo).

Projekt łącznie obejmuje kompleksowe prace związane z termomodernizacja placówek, w tym m.in.:

- demontaż starych elementów,

- ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów),

- izolacja ścian przy gruncie, modernizację i usprawnienie wentylacji naturalnej pomieszczeń, instalację/ modernizacje wentylacji mechanicznej,

- wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego,

W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą również koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

Wskaźnik produktu to liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w 2019 r - 6 i powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) - w 2019r.: 24.015,61.


Tytuł projektu: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Beneficjent: Miasto Poznań

Jednostka realizująca: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu

Okres realizacji : 03.02.2020 r. - 31.03.2022r.

Całkowita wartość projektu: 1 797 868,01 PLN

Dofinansowanie  z UE (fundusz EFRR):   1 528 187,80 PLN  (85%)

Projekt obejmuje działania związane z rozbudową infrastruktury aplikacyjnej Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o nowe elektroniczne usługi (5 poziom dojrzałości)  w zakresie prowadzenia bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) tj. czynności uzgodnienia  i opiniowania  bazy GESUT przez władających siecią uzbrojenia terenu oraz zgłaszania niezgodności na etapie jej użytkowania. Uzupełnieniem tych e-usług będzie uruchomienie powszechnej usługi danych przestrzennych, zapewniającej dostęp do danych sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o jej władającym.

Projekt zawiera zadania:

- wdrożenie Portalu Branżowego i uruchomienie  ww. e-usług;

- utworzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu Poznań;

- przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla dwóch obrębów: Strzeszyn i Piątkowo;

- nadzór inspektorski w zakresie modernizacji EGiB.

Odbiorcami produktów projektu będą pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy władających siecią uzbrojenia terenu, a także mieszkańcy i przedsiębiorcy miasta Poznań, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego ,w tym każda osoba fizyczna i prawna mająca swój interes w zakresie ww. zadań , w szczególności odnoszących się do zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, dla których z punktu widzenia kompetencji właściwa jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Miasta Poznań.


Tytuł projektu: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu

Partner: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Okres realizacji: 2020-2023

Całkowita wartość projektu: 1 267 394,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 983 653,66 zł

Kwota dofinansowania: 836 105,59 zł

Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, czemu służyć będzie dostosowanie przestrzeni w otoczeniu Bramy Poznania ICHOT do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

W ramach projektu powstaną następujące elementy: Rzeczny Ogród Eko-edukacji, czyli przestrzeń służąca nauce poprzez zabawę, w otoczeniu urządzeń wykonanych z naturalnych materiałów; Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa, czyli ogród etnobotaniczny, uprawiany biodynamicznie, czyli zgodnie z fazami księżyca; ekologiczna ścieżka edukacyjna o tematyce nadrzecznej; edukacyjna strona internetowa projektu oraz materiały edukacyjne.

Projekt promować będzie walory doliny rzecznej na terenie Miasta Poznania, przestrzeni unikatowej ze względu na zachowanie przyrodniczego charakteru, mimo lokalizacji w przestrzeni miasta.  Program edukacyjno-informacyjny skierowany będzie do wszystkich osób, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy stopień sprawności.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- popularyzacji wiedzy o ekologii oraz wzrostu świadomości ekologicznej oraz rozwijania aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony,

- upowszechnienia wartości i kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych,

- kształtowania podstawowych zasad ochrony przyrody, umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

- promowania ekologicznego stylu życia,

- ukazywania pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka,

- uwrażliwiania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu,

- podniesienia poziomu wiedzy z zakresu etnobotaniki - tradycyjnego wykorzystywania roślin przez człowieka.


Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 - 30.06.2020

Całkowita wartość projektu: 8 861 173,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 531 997,59 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w partnerstwie z Powiatem Śremskim, ul. Adama Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, Gminą Oborniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów kształcących się w 23 szkołach biorących udział w projekcie, w szczególności poprzez udział 1113 uczniów w stażach i praktykach zawodowych, 585 w kursach zawodowych i 1104 w specjalistycznym doradztwie zawodowym, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały, w których kształcą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania:

 1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań,
 2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań,
 4. Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań,
 5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań,
 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań,
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań,
 10. Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań,
 11. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań,
 12. Technikum Mechaniczne i Szkoła Branżowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań,
 13. Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań,
 14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań,
 15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań,
 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań,
 17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań,
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań,
 19. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań,
 20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 30, 63-100 Śrem,
 21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Stanisława Staszica 3, 63-100 Śrem,
 22. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego, ul. Józefa Wybickiego 2, 63-100 Śrem,
 23. Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza, Objezierze 3, 64-600 Oborniki.

Tytuł projektu: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 - 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 1 697 099,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 034,71 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w 3 szkołach biorących udział w projekcie prowadzące do wzmocnienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży i kursów zawodowych oraz specjalistycznego doradztwa zawodowego, a także dzięki polepszaniu jakości procesu nauczania i warunków do nauki w szkole poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy, wzrost wiedzy oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jak również podniesienie kompetencji nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

 1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań,
 2. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań,
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.

Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 296 565,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 252 080,98 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 3 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 43 laptopów wraz z oprogramowaniem i 22 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań, w tym:

a) Technikum Mechaniczne

b) Branżowa Szkoła I Stopnia

2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, w tym:

a) Szkoła Policealna (wyłącznie w zakresie kształcenia młodzieży)

b) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

3. Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, w tym:

a) Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia


Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 525 741,41 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 446 880,19 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest zapobieganie / łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej w postaci 79 laptopów z oprogramowaniem oraz 30 tabletów dla nauczycieli i uczniów z 7 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 60-995 Poznań, w tym:

 • Technikum Przemysłu Spożywczego

2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, w tym:

 • Technikum Ekonomiczno-Administracyjne

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1, 61-659 Poznań, w tym:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
 • Branżowa Szkoła specjalna I Stopnia nr 1

4. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, w tym:

 • Technikum Budowlane,- Branżowa Szkoła I Stopnia

5. Technikum nr 19 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań.


Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 518 375,36

Dofinansowanie projektu z UE: 440 619,05

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 4 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 87 laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. K. Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań, w tym:

 • Technikum Gastronomiczne
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

2. Zespół Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań, w tym:

 • Technikum Łączności

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, w tym:

 • Technikum Poligraficzno-Administracyjne

Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 531 699,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 451 944,78 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 7 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 80 laptopów wraz z oprogramowaniem i 30 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, w tym:

 • Technikum Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

2. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, w tym:

 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe

3. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, w tym:

 • Technikum Budowlano-Drzewne
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28

4. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, w tym:

 • Technikum Geodezyjno-Drogowe
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 18

Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu Miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 483 094,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 410 630,39 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej, w postaci 78 laptopów z oprogramowaniem dla 54 nauczycieli i 24 uczniów, a także zakup 10 tabletów dla uczniów z 6 szkół wchodzących w skład 3 zespołów szkół oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Poznania.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. T. Tańskiego w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, w tym:

 • Technikum Samochodowe

2. Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, w tym:

 • Technikum Komunikacji

3. Zespół Szkół Odzieżowych im. W Reymonta w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, w tym:

 • Technikum Odzieżowo-Usługowe
 • Branżowa Szkoła I Stopnia

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań, w tym:

 • Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Tytuł projektu: "Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania"

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 - 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 515 175,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 437 899,38 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 4 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 84 laptopów wraz z oprogramowaniem i 8 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

1. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego, ul. Bydgoska 4A 61-127 w Poznaniu, w tym:

 • Technikum Specjalne
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

2. Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań.

3. Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. P. Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań, w tym:

 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne

Tytuł projektu: "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków"

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Na leżącym na terenie gminy Czerwonak ok. 1,2-km odcinku, od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jednojezdniowa dotąd ulica Gdyńska (droga wojewódzka nr 196) zmieni się w drogę z dwiema dwupasmowymi jezdniami, pomiędzy którymi powstanie pas dzielący.

Na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową w Koziegłowach zostaną zbudowane ronda, a na odcinku pomiędzy tymi ulicami  - droga serwisowa zapewniająca obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostaną zjazdy. Pojawią się urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz oświetlenie. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Efektem inwestycji będzie poprawa warunków i płynności ruchu, a także zwiększenie jego bezpieczeństwa.  

Przebudowa tego odcinka jest częścią inwestycji związanych z budową i rozbudową dróg dla potrzeb spalarni odpadów, czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ramach tej inwestycji zostały już przebudowane poznańskie odcinki ul. Gdyńskiej.

Okres realizacji:

 • sierpień 2018 - październik 2019 - prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
 • październik 2019 - październik 2020 - planowany termin realizacji robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: zakończyły się roboty budowlane

Źródła finansowania:

Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 5: Transport - Działanie 5.1: Infrastruktura drogowa regionu - Poddziałanie 5.1.3: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.05.01.03-30-0002/17, zawarta 13.03.2018 r.

 • wartość projektu: 40 262 128,65 zł
 • wartość dotacji: 12 296 563,91 zł

Tytuł projektu: "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków"

Całkowita wartość projektu: 40 262 128,65 zł

Kwota dofinansowania: 12 296 563,91 zł

Czas trwania projektu:

 • sierpień 2018 - październik 2019 - prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
 • październik 2019 - październik 2020 - planowany termin realizacji robót budowlanych

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Aktualny stan realizacji: Zakończyły się roboty budowlane

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 5: Transport - Działanie 5.1: Infrastruktura drogowa regionu - Poddziałanie 5.1.3: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.05.01.03-30-0002/17, zawarta 13.03.2018 r.

Na leżącym na terenie gminy Czerwonak ok. 1,2-km odcinku, od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jednojezdniowa dotąd ulica Gdyńska (droga wojewódzka nr 196) zmieni się w drogę z dwiema dwupasmowymi jezdniami, pomiędzy którymi powstanie pas dzielący.

Na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową w Koziegłowach zostaną zbudowane ronda, a na odcinku pomiędzy tymi ulicami  - droga serwisowa zapewniająca obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostaną zjazdy. Pojawią się urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz oświetlenie. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Efektem inwestycji będzie poprawa warunków i płynności ruchu, a także zwiększenie jego bezpieczeństwa.  

Przebudowa tego odcinka jest częścią inwestycji związanych z budową i rozbudową dróg dla potrzeb spalarni odpadów, czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ramach tej inwestycji zostały już przebudowane poznańskie odcinki ul. Gdyńskiej.


Tytuł projektu: "Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu"

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Całkowita wartość projektu: 1 205 299,97 zł

Dofinansowanie projektu: 1 077 763,97 zł

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum CKZiU w Poznaniu
 2. Podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum w CKZiU w Poznaniu - organizacja kursów
 3. Doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu z CKZiU w Poznaniu
 4. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum w CKZiU w Poznaniu - organizacja staży
 5. Kursy przygotowujące do matury uczniów Technikum w CKZiU w Poznaniu.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Elektroniczno- Mechanicznego w CKZiU w Poznaniu w Województwie wielkopolskim w wyniku podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych wśród 130 uczniów (3K, 127M), podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Technikum w CKZiU w Poznaniu w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli.


Tytuł projektu: "Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań"

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Całkowita wartość projektu: 1 903 795,20 zł

Dofinansowanie projektu: 1 713 415,68 zł

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 618 225,92 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • Szkolenia dla 24 (11K, 13M) nauczycieli CKZiU w Poznaniu
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla platformy elearningowej moodle (16 tematów) oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 450 BO (405M, 45K) z terenu MOF Poznania.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 450 beneficjentów ostatecznych (45K, 405M) do 07.2022 i zwiększenie kwalifikacji min. 410 beneficjentów ostatecznych (41K, 369M) do 07.2022r., a także rozwój kompetencji kadr (24 nauczycieli, 11K, 13M, CKZiU) prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.


Tytuł projektu: "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu"

Okres realizacji: 01.05.2022 - 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 281 170,19 zł

Kwota dofinansowania: 253 053,17 zł

Projekt numer RPWP.08.03.01-30-0045/21 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego w 4 zawodach prowadzonych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu (ZSBD) tj. technik technologii drewna, technik inżynierii sanitarnej, technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu, poprzez realizację staży uczniowskich oraz kursów/warsztatów dla uczniów i nauczycieli, a także poprzez doposażenie pracowni kształcenia w w/w zawodach.

Projekt przewiduje:

1. Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały, zbliżone do realnych warunków pracy zawodowej, co umożliwi realizację podstawy programowej.

2. Zwiększenie kwalifikacji/kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy i warsztaty.

3. Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży zawodowych dla 10 uczniów oraz zajęć dodatkowych i kursu zawodowego dla łącznie 44 uczniów.


Tytuł projektu "Rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Galerią Miejską Arsenał. Estradą Poznańską oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Całkowita wartość projektu: 136 052 547,03 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 43 210 821,13 zł

Kwota dofinansowania: 29 966 704,43 zł

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 - wrzesień 2023 (planowany termin zakończenia),

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja płyty Starego Rynku, w tym:

- przebudowa i modernizacja nawierzchni oraz chodników w obrębie Starego Rynku (tj. płyta Starego Rynku oraz odcinki ulic: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, I. Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej oraz skrzyżowania ulic Zamkowej i Rynkowej wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych;

- przebudowa i nadbudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - modernizacja budynku Galerii Miejskiej Arsenał.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcję integracyjną uwzględniającą potrzeby społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne miasta.

Przewiduję się, że zrewitalizowany obszar będzie miejscem integracji społeczeństwa, na którym realizowane będą różne inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-rekreacyjnym.


Tytuł projektu: "Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu"

Okres realizacji: 01.12.2021 - 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 313 777,95 zł

Kwota dofinansowania: 282 400,15 zł

Projekt numer RPWP.08.03.01-30-0046/21 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich u pracodawców dla 6 uczniów, oraz poprawę przygotowania szkoły do kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy przez doposażenie 1 pracowni ceramiki w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli, nabycie kwalifikacji przez 1 nauczyciela w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym postawy przedsiębiorczości dla 21 uczniów.

Projekt przewiduje:

 1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodach Zdobnik ceramiki i Technik ceramik, poprzez zrealizowanie 6 staży zawodowych.
 2. Doposażenie pracowni ceramiki.
 3. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez zrealizowanie 8 szkoleń branżowych dla nauczycieli.
 4. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zrealizowanie zajęć dodatkowych dla 21 uczniów.

Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Okres realizacji: 02.01.2023 - 29.12.2023

Całkowita wartość projektu: 11 948 341,64 zł

Kwota dofinansowania: 5 451 537,28 zł

Projekt numer RPWP.03.02.01-30-0036/21 realizowany w ramach działania 3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja 3 placówek oświatowych znajdujących się na terenie Poznania tj.:

1) Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu, os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań;

2) Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań;

3) Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu, ul. Sochaczewska 3, 60-645 Poznań.

Termomodernizacja placówek oświatowych miała na celu wzrost efektywności energetycznej obiektów oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych obejmował m.in.:

- docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian i stropodachów);

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - na posiadającą niższe współczynniki przenikania ciepła;

- przebudowę źródła energii cieplnej;

- modernizację instalacji grzewczej oraz c.w.u.;

- wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne, typu LED.


Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Komorniki oraz Powiatem Poznańskim. Miasto Poznań jest liderem projektu (Dysponent środków: Zarząd Dróg Miejskich)

Całkowita wartość projektu: 114 102 508,53 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 90 956 215, 21 zł

Kwota dofinansowania: 77 312 782,92 zł

Okres realizacji: 2016-2023

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 "Energia" Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania".

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) "Grunwaldzka", umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy: autobus, kolej, rower, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Poznań-Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt obejmuje budowę lub przebudowę: wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką, kładki dla pieszych, schodów i windy, kołowych dróg dojazdowych do ZWP wraz z przebudową skrzyżowań i instalacją (na przebudowanych skrzyżowaniach w ciągu ul. Grunwaldzkiej) nowych sygnalizacji świetlnych realizujących priorytet dla komunikacji autobusowej, ciągów rowerowych lub rowerowo-pieszych (wzdłuż ul. Wołczyńska, Grunwaldzka i Kminkowa) oraz pieszych, parkingów P&R i B&R oraz kilkunastu tzw. dedykowanych miejsc postojowych, energooszczędnego oświetlenia, przystanków autobusowych i kolejowo-autobusowych, odwodnienia obiektu, kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej, systemu zarządzania parkingiem i montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, wyposażenia węzła tj. budynku poczekalni wraz z sanitariatem oraz elementów małej architektury

Inwestycja pozwoli na konsolidację różnych środków transportu w jednym miejscu i skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej