Zielona Przedsiębiorczość

W latach 2017-2022 Miasto Poznań w ramach realizacji projektu CONNECTING NATURE podejmuje działania związane z rozwiązaniami i przedsięwzięciami opartymi na przyrodzie.

NBS-Rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-based Solutions)

Rozwiązania oparte na przyrodzie to nowa koncepcja, a samo sformułowanie nie jest powszechnie stosowane, zwłaszcza w języku polskim. Zyskuje jednak na popularności wraz z działaniami na rzecz rozwiązywania problemów środowiskowych.

Komisja Europejska definiuje rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS-Nature-based solutions) jako rozwiązania "inspirowane i wspierane przez naturę, które są opłacalne, a jednocześnie zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają budować odporność (miast)".

Rozwiązania oparte na przyrodzie chronią, pozwalają zarządzać i przywracać naturalne lub zmodyfikowane ekosystemy, odpowiadając na wyzwania stojące przed ludzkością (np. zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywności i wody lub klęski żywiołowe). Jednocześnie przynoszą dodatkowe korzyści dla człowieka i bioróżnorodności planety. Jak zatem wyglądają przykładowe rozwiązanie oparte na przyrodzie miejskiej? Drzewa uliczne, parki i tereny zieleni miejskiej zapewniają szereg naturalnych korzyści, takich jak przechwytywanie pyłu, toksyn i hałasu, obniżanie temperatury, przechwytywanie CO2 i łagodzenie skutków nawalnych opadów. Zapewniają także przestrzeń rekreacyjną i szereg innych świadczeń społecznych (np. integrację, włączanie społeczne).

Myślenie o rozwiązaniach opartych na przyrodzie z czasem ewoluowało. Obecnie uwzględnia dodatkowe korzyści, takie jak: zwiększona różnorodność biologiczna, ochrona gatunków, produkcja energii i zarządzanie odpadami, promowanie spójności społecznej poprzez rozwijanie procesów współpracy (ko-kreacja, ko-produkcja).

NBE- Przedsięwzięcia oparte na przyrodzie (Nature-based Enterprises)

Przedsięwzięcia oparte na przyrodzie to działania o charakterze ekonomicznym. wspierające wykorzystanie różnorodności biologicznej, ochronę i sprawiedliwy podziału korzyści z pochodnych z zasobów naturalnych.

Innymi słowy są to zielone przedsiębiorstwa (ale też instytucje, organizacje), które jednocześnie racjonalnie korzystają z zasobów i generują dochody dla społeczności lokalnych np.:

przedsiębiorstwa zapewniające specjalistyczne, oparte na przyrodzie rozwiązania dla miast, takie jak zielona infrastruktura, rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami i wodnej

MŚP świadczące usługi dla miast w zakresie tworzenia i opracowywania planów wdrożenia rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach, np. mapowanie GIS (system informacji geograficznej)

biznes dostarczający produkty, usługi lub rozwiązania, zwiększające odporność miast na zmiany klimatyczne.