Odmień swoje podwórko

Miasto Poznań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zaprasza do udziału w 11. edycji akcji Odmień swoje podwórko, w tym roku pod hasłem "Zielone podwórka". Celem akcji, która realizowana jest od 2010 roku, jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną część projektowa akcji zaplanowana została w nowej formule konsultacji zdalnych.

Odmień swoje podwórko
Odmień swoje podwórko

W tym roku, w sposób szczególny założono, aby ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie, poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu.

Akcja niezmiennie skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja Odmień swoje podwórko 2020 składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego przygotowanie przez zespoły projektowe koncepcji zagospodarowania i ożywienia swoich lokalnych przestrzeni, z możliwością konsultowania pomysłów z ekspertami w zakresie kształtowania terenów zielonych w trybie zdalnym (czerwiec);

b) terenowego, który inicjuje wykonanie przez uczestników wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów (wrzesień - październik).

W ramach akcji Miasto zapewnia:

- pomoc ekspertów w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- materiały dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions),

- nagrody w konkursie projektów, stanowiące uzgodnione elementy powstałych koncepcji lub projektów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury itp., które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji, zgodnie z regulaminem akcji.

W tegorocznej edycji akcji rośliny, ziemia i inne elementy wspierające ekologiczne rozwiązania powinny stanowić ok. 70 % wartości nagrody przewidzianej dla każdego zespołu.

O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia;

- kolejność zgłoszenia;

- ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się w załącznikach oraz w zakładce "Odmień swoje podwórko".

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 7 czerwca 2020 r.

Załączniki