Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami ONLINE - Przyjazne Deklaracje

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie formularza przez PRZYJAZNE DEKLARACJE. Zajmie to kilka minut.

W Poznaniu obowiązują 4 rodzaje deklaracji. UWAGA! Różnią się one w zależności od okresu za jaki składamy deklarację oraz tego, czy realizujemy to zadanie elektronicznie, czy tradycyjnie - w formie papierowej. Przed złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sprawdź, czy wybrany formularz obowiązuje w okresie, dla którego ma zostać złożona deklaracja. To, który formularz musisz wypełnić, zależy również od typu nieruchomości, dla której mają być odbierane odpady. O tym, jaką deklarację wypełniasz, informuje numer znajdujący się w górnym lewym rogu formularza (patrz grafika 1).

Deklaracje od 1 lipca 2023 r.
Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wiąże się to ze zmianą uchwały Rady Miasta Poznania.1 Jeżeli składasz deklarację elektronicznie (przez Przyjazne Deklaracje) lub tradycyjnie za okres od 1 lipca 2023 r. powinieneś zastosować jeden z poniższych formularzy:

 • Deklaracja DEK-ZAM 01/2023 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
 • Deklaracja DEK-MIESZ 01/2023 - wypełniasz ją dla nieruchomości mieszanej, czyli takiej, która jest częściowo zamieszkana, a w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • Deklaracja DEK-NIEZAM 01/2023 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
 • Deklaracja DEK-REK 01/2023 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która ma rekreacyjno-wypoczynkowy charakter (np. domek letniskowy).

Deklaracje od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Jeżeli składasz deklarację elektronicznie (przez Przyjazne Deklaracje) lub tradycyjnie za okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 r. powinieneś zastosować jeden z poniższych formularzy:

 • Deklaracja DEK-ZAM 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
 • Deklaracja DEK-MIESZ 02/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości mieszanej, czyli takiej, która jest częściowo zamieszkana, a w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • Deklaracja DEK-NIEZAM 02/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
 • Deklaracja DEK-REK 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która ma rekreacyjno-wypoczynkowy charakter (np. domek letniskowy).

Deklaracje od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Jeżeli składasz deklarację elektronicznie (przez Przyjazne Deklaracje) lub tradycyjnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. powinieneś zastosować jeden z poniższych formularzy:

 • Deklaracja DEK-ZAM 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
 • Deklaracja DEK-MIESZ 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości mieszanej, czyli takiej, która jest częściowo zamieszkana, a w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • Deklaracja DEK-NIEZAM 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
 • Deklaracja DEK-REK 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która ma rekreacyjno-wypoczynkowy charakter (np. domek letniskowy).

Deklaracje z załącznikami
W niektórych przypadkach do deklaracji należy dołączyć jeden z załączników:

 • załącznik DEK-1 - trzeba dołączyć do deklaracji, jeżeli zobowiązanymi do jej złożenia są współwłaściciele nieruchomości lub wspólnicy spółki cywilnej. Na deklaracji należy wskazać wszystkie dane tych osób, ich adresy i numery PESEL. Deklaracja powinna być podpisana przez wszystkie osoby zobowiązane. Formularz deklaracji zawiera miejsce na wprowadzenie danych jednego zobowiązanego, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DEK-1;
 • załącznik DEK-2 - trzeba dołączyć do deklaracji, jeśli na terenie nieruchomości zamieszkuje rodzina składająca się z co najmniej 6 osób, które mają Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny członkami rodziny wielodzietnej są:
       - rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
       - małżonek rodzica;
       - dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • Karta Miejsca Gromadzenia Odpadów (KMGO) - jest to oświadczenie, które możesz dołączyć do deklaracji, gdy:
       - zgłaszasz wspólne gromadzenie odpadów z inną nieruchomością;
       - zgłaszasz wspólne gromadzenie odpadów dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości mieszanej.

Ponadto z pomocą załącznika KMGO, możesz wskazać sposób przekazania dostępu do nieruchomości, zgłosić jej wyposażenie w nowe pojemniki oraz inne nietypowe sytuacje.

Pamiętaj! Jeżeli miałeś deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania, to w deklaracji zaznacz opcję "pierwsza deklaracja". Jeśli składasz deklarację przez portal Przyjazne Deklaracje wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Przed złożeniem deklaracji należy wybrać prawidłowy formularz!

*****
Przydatne informacje
Spółka cywilna
to podmiot, który według prawa [2] nie spełnia warunków, by uznać go za właściciela nieruchomości i tym samym nie może otrzymać statusu podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli są Państwo wspólnikami spółki cywilnej, to w deklaracji muszą znajdować się dane osobowe, adresowe, numer PESEL wspólników. Każda deklaracja musi zawierać podpisy wszystkich wspólników spółki. W formularzu jest miejsce na dane jednego wspólnika. Dane pozostałych trzeba wpisać w załączniku DEK-1.

Wspólnota mieszkaniowa w deklaracji musi podać swoją nazwę i numer NIP. Deklarację taką powinien podpisać zarząd wspólnoty. Potrzebna będzie uchwała wspólnoty, by pokazać ją organowi podatkowemu. Dzięki uchwale możliwe będzie sprawdzenie danych osób, które mogły złożyć deklarację w imieniu wspólnoty.

UWAGA! Zgodnie z prawem[3] zarządca nieruchomości może działać w imieniu właściciela tylko na podstawie powierzonego zarządu lub na podstawie udzielonego przez wspólnotę mieszkaniową pełnomocnictwa. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umowa o zarządzanie nie jest wystarczająca, by działać w imieniu właściciela nieruchomości.

Przypisy:
1 Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przyjęciem Uchwały nr LXXXIII/1522/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2023 r., zmieniającej uchwałę nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg.

3 Podstawa prawna: art. 18 ustawy o własności lokali.

Załączniki