Badania pól eletromagnetycznych w Poznaniu

Miasto Poznań -Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w październiku bieżącego roku zawarło umowę współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym (IŁ-PIB), w związku z prowadzonym przez IŁ-PIB cyklem pomiarów pola elektromagnetycznego wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

urządzenie do badania pól elektromagnetycznych - grafika artykułu
urządzenie do badania pól elektromagnetycznych

Miasto Poznań udostępniło miejsce do  prowadzenia ciągłej, szerokopasmowej rejestracji natężenia pola elektromagnetycznego za pomocą stacji monitoringu z dołączona sondą pomiarową. 
Po ustaleniu szczegółów technicznych dotyczących  lokalizacji punktu pomiarowego, w dniu 13.11.2020 r. aparatura pomiarowa została zamontowana na dachu budynku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w bezpośrednim zasięgu stacji bazowych telefonii komórkowej. Po zakończeniu badań trwających około miesiąca, Instytut opracuje raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport będzie również udostępniony Miastu Poznań.

Pola elektromagnetyczne są czynnikiem powszechnie występującym w środowisku. Wyróżniamy naturalne oraz sztuczne źródła pól elektromagnetycznych. Naturalne - to np. wyładowania elektryczne, natomiast sztuczne związane są z wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz łącznością bezprzewodową.

Źródłami pól elektromagnetycznych są m.in.: stacje bazowe telefonii komórkowej, linie i stacje elektroenergetyczne, stacje radiowo-telewizyjne, ale także m.in.: telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, telewizory.

Badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są zgodnie, z kompetencjami, przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Badania są prowadzone w wyznaczonych punktach pomiarowych w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy, w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.

sieci społecznościowe