Dzień Krajobrazu 2021. Otwarte krajobrazy

20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa, tego dnia w 2000 roku we Florencji podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową, ratyfikowaną przez Polskę 27 września 2004 roku. Podstawowym celem przyjętego dokumentu jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie w tym obszarze współpracy europejskiej.

Oficjalny plakat Dnia Krajobrazu 2021. Źródło: https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2021 - grafika artykułu
Oficjalny plakat Dnia Krajobrazu 2021. Źródło: https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2021

W celu realizacji zapisów Konwencji, jej strony podejmują przede wszystkim działania zmierzające m.in. do prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, ustanowienie procedur udziału społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania krajobrazem oraz uwzględniania kwestii krajobrazowych we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią.

Konwencja traktuje krajobraz jako "obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich."

Tegorocznym hasłem obchodów Dnia Krajobrazu są "Otwarte krajobrazy". W tym kontekście warto podkreślić zarówno ich środowiskowe jak kulturowe znaczenie.

  • Przez funkcje środowiskowe rozumiemy m.in. ochronę przeciwpowodziową, napowietrzanie miast i regulowanie temperatury, tworzenie rezerwuarów różnorodności biologicznej i korytarzy ekologicznych.
  • Przez funkcje kulturowe rozumiemy zaspokajanie potrzeb estetycznych, duchowych, związanych z turystyką, rekreacją i odpoczynkiem.

W celu zachowania i zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na krajobrazy otwarte, konieczne jest zintensyfikowanie powszechnych działań na rzecz ich ochrony zarówno w miastach, jak i na terenach rolniczych oraz obszarach cennych przyrodniczo. W tym miejscu warto zaznaczyć rolę odpowiedzialnego planowania i gospodarowania przestrzenią oraz ustanawiania form ochrony przyrody i prowadzenia działań edukacyjnych.

Hasło "Otwarte krajobrazy" towarzyszące Międzynarodowemu Dniu Krajobrazu przypomina przede wszystkim o tym, że krajobraz to zasób i dobro publiczne, o które powinniśmy dbać. Jego ochrona pozwoli nam zachować procesy, przyrodę, panoramy i miejsca, z którymi często się identyfikujemy i doświadczamy wszystkimi zmysłami.

Załączniki

sieci społecznościowe