I love Kierskie!

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza na warsztaty ekologiczne nad jeziorem Kierskim.

I love Kierskie - grafika artykułu
I love Kierskie

W ramach zaplanowanej akcji pn. "I love Kierskie", odbędą się warsztaty związane z tematyką segregacji odpadów a także warsztaty ornitologiczne i dendrologiczne skierowane do dzieci i dorosłych. Treści i zakres materiału będą dostosowane do wieku uczestników. Dzięki uprzejmości partnerów przewidziano również konkursy z nagrodami oraz słodkie upominki. Akcja odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30 czerwca br. w godzinach 17:00-19:00 przy Plaży parkowej (Plażojadzie) w Kiekrzu.

O warsztatach:

W ramach wydarzenie przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu dendrologii - nauki o drzewach oraz ornitologii - nauki o ptakach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Znajomość rodzimych, obcych i inwazyjnych gatunków drzew wśród młodzieży jest wciąż niewystarczająca. Podejmując tematykę ochrony środowiska powinniśmy świadomie i z jak najpełniejszą wiedzą tematyczną podejmować wybory związane z wyborem gatunków drzew w nasadzeniach miejskich. Znajomość gatunków rodzimych, wiedza o gatunkach obcych i inwazyjnych oraz wiedza o skali odporności drzew na niesprzyjające warunki środowiska wydają się kluczowe przy wyborze odpowiedniego drzewa do zasadzenia w wybranej przestrzeni miejskiej. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskają informacje o najbardziej pożądanych gatunkach drzew w mieście. W praktyce nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki drzew rodzimych i obcych w przestrzeni miejskiej. Dowiedzą się czym są gatunki inwazyjne i jakie mogą być konsekwencje ich wprowadzenia do środowiska.

Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy, część gatunków ptaków oraz ich siedliska są objęte ścisłą ochroną gatunkową, natomiast niektóre gatunki ptaków objęte są częściową ochroną gatunkową lub ochroną gatunków łownych. W stosunku do gatunków podlegających ochronie prawnej obowiązują zakazy umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania, przetrzymywania, niszczenia jaj i postaci młodocianych, niszczenia siedlisk, gniazd i innych schronień, płoszenia i niepokojenia. Wiedza o standardach ochrony ptaków i nietoperzy jest niezbędna do zapewnienia przetrwania i zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej ptaków oraz nietoperzy. W ramach warsztatów mieszkańcy Poznania uzyskają informacje jak, poprzez humanitarne zasady postępowania i realizację działań zapobiegawczych, ograniczających i naprawczych, zapewnić odpowiednią ochronę nietoperzom i ptakom zasiedlającym nasze miasto.

Organizator wydarzenia: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Partnerzy:

  • Wydział Gospodarki Komunalnej UMP
  • Rada Osiedla Kiekrz
  • Lewiatan
  • Przystań Kiekrz

* odbiór odpadów jest możliwy dzięki uprzejmości Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP

Załączniki

sieci społecznościowe