OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:

aktualizacja "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" - grafika artykułu
Aktualizacja "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030"

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania oraz Zarządzenia Nr 614/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zmienionego Zarządzeniem nr 655/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lipca 2024 r.,

Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości co następuje:

 • Przystąpiono do opracowania projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu w terminie 17.07.2024 - 07.08.2024 r.

1. Z treścią projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

 • W Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 203);
 • Na stronach internetowych Miasta Poznania pod adresem: www.poznan.pl/wos, www.poznan.pl/konsultujemy oraz stronie internetowej projektu pod adresem www.lemitor.com.pl/mpa_poznan_2030;
 • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/.

2. Uwagi, wnioski, opinie i propozycje do ww. projektu dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2024 r. poprzez formularz zgłaszania uwag, dostępny na stronach internetowych Miasta Poznania pod adresem: www.poznan.pl/wos, www.poznan.pl/konsultujemy oraz stronie internetowej projektu pod adresem www.lemitor.com.pl/mpa_poznan_2030 w następujących formach:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • ustnie do protokołu: w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 103);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: mpa@lemitor.com.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 422).

3. W trakcie trwania konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone telefonicznedyżury konsultacyjne w następujących terminach:

 • 18.07.2024 r., godz. 7:30-15:30, tel. 61 878 4518;
 • 22.07.2024 r., godz. 10:00-13:00, tel. 798 131 446;
 • 23.07.2024 r., godz. 7:30-15:30, tel. 61 878 4518;
 • 29.07.2024 r., godz. 14:00-17:00, tel. 798 131 446
 • 31.07.2024 r., godz. 14:00-17:00, tel. 798 131 446;
 • 05.08.2024 r., godz. 7:30-15:30, tel. 61 878 4518.

4. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Poznania.

5. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Zobacz także:

Załączniki