Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2019

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Termin realizacji ofert do końca roku.

Pełna treść wraz z załącznikami dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.