Uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących ochrony płazów

W dniu 09.07.2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących ochrony populacji płazów na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"

Traszka zwyczajna - fot. M. Kaczmarski - grafika artykułu
Traszka zwyczajna - fot. M. Kaczmarski

Celem ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" jest ochrona populacji płazów, w tym szczególnie traszek zwyczajnych. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania podjął prace nad projektem uchwały w związku z wynikami Inwentaryzacji przyrodniczej ukierunkowanej na inwazyjne gatunki obce flory na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" oraz zgłoszeniem Zarządu Zieleni Miejskiej i Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2024 r. o konieczności przeprowadzenia interwencyjnego usunięcia ryb, które zostały nielegalnie wprowadzone do zbiorników na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". Najprawdopodobniej jednym z gatunków, które zostały wprowadzone do stawów jest czebaczek amurski - inwazyjny gatunek obcy (https://www.poznan.pl/mim/info/news,1274/wydzial-klimatu-i-srodowiska-urzedu-miasta-poznania-podejmuje-dzialania-majace-na-celu-ochrone-przed,232564.html). Jakiekolwiek gatunki ryb wpuszczone do tego typu niewielkich zbiorników stanowią poważne zagrożenie dla płazów oraz - poprzez żerowanie - także ich siedlisk (zgryzanie roślinności zanurzonej, wzbijanie osadów dennych skutkujące spadkiem przezroczystości wody) i zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie ochrony płazów powinny być niezwłocznie usuwane.

Na badanym terenie stwierdzono również dwa gatunki obcych inwazyjnych roślin, tj. bożodrzew gruczołowaty (inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii rozprzestrzeniony na szeroką skalę) oraz rdestowiec ostrokończysty (inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski rozprzestrzeniony na szeroką skalę).

Jednocześnie uchwała przygotowana została w sposób umożliwiający szybką reakcję w przypadku innych organizmów, których wykaz zamieszczono w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów lub które zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy stanowią zagrożenie dla przedmiotu ochrony.