Uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody

W dniu 09.07.2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - grupy drzew "Fifne wierzby" przy ul. Wrońskiego/Krauthofera.

Uszkodzony pomnik przyrody - rozłamana gałąź - grafika artykułu
Uszkodzony pomnik przyrody

Pomnik przyrody "Fifne wierzby" został powołany uchwałą Nr LXXXI/1483/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy 18 drzew, wierzb białych, przy ul. Wrońskiego/Krauthofera w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3551). Drzewa stanowiące pomnik przyrody zostały wczesną wiosną tego roku  uszkodzone w wyniku silnych wiatrów. Pomimo wygrodzenia terenu oraz ustawienia znaków informujących o zakazie wstępu wiele osób bez zgody właściciela wkracza na teren pod wierzby. Dlatego istnieje wysokie ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia. 

W marcu 2024 r. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zlecił wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w celu przeprowadzenia oceny zdrowotności grupy drzew pomnikowych w rejonie ul. Wrońskiego/Krauthofera w Poznaniu wraz ze wskazaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku części drzew istnieje wysokie ryzyko upadku ze względu na ich stan zdrowotny. Część drzew zostało złamanych przez wiatr lub występuje znaczne ryzyko złamania pni czy wyłamania się konarów. Widoczne są ślady żerowania owadów, obecne są owocniki grzybów na pniu oraz jemioła w koronie.

Z uwagi na wiek i wartość przyrodniczą drzew wykonanie wszystkich należytych zabiegów zostanie zlecone wyspecjalizowanemu wykonawcy lub firmie arborystycznej pod nadzorem przyrodniczym, w tym dendrologicznym i ornitologicznym.