Użytek ekologiczny "Kobylepole"

We wschodnim klinie zieleni Poznania, pomiędzy ul. abpa Walentego Dymka, Piwną, Stalową i Folwarczną znajduje się użytek ekologiczny "Kobylepole".

Zbiorowiska wodne i szuwarowe stawu (Wrońska-Pilarek D.)
archiwum UMP

Nową formę ochrony przyrody, o powierzchni 8,66 ha, ustanowiono dla ochrony cennych, zbliżonych do naturalnych i półnaturalnych, lasów liściastych i fragmentów nieleśnych zbiorowisk roślinnych, związanych z siedliskami wilgotnymi (fot. 1), w tym zespołów lasów liściastych - łęgu wiązowo-jesionowego (Querco-Ulmetum minoris) i grądu środkowoeuropejskiego (Galio sylvatici-Carpinetum). Powołano ją także dla ochrony bogactwa i różnorodności biologicznej krajobrazu naturalnego i kulturowego (dawnego parku należącego do rodziny Mycielskich) i dla ochrony najcenniejszych, okazałych drzew o obwodach pomnikowych.

Obszar wyróżnia się dużą różnorodnością biologiczną i wysokimi walorami przyrodniczymi. Obejmuje tereny leśne, które w strukturze przestrzennej miasta pełnią ważne funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie miasta, jako środowiska życia człowieka, a także umożliwiają powiązanie systemu zieleni miejskiej Poznania z terenami zieleni gmin sąsiednich, zapewniając ciągłość systemu korytarzy ekologicznych, migrację grzybów, roślin i zwierząt oraz wymianę gatunkową, w skali regionalnej i krajowej.

Obszar charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem naturalności ekosystemów, wysoką unikatowością i różnorodnością biologiczną oraz bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi. Teren użytku stanowi ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną prawną.

Na obszarze użytku obowiązuje szereg ograniczeń, w tym zakaz: wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, jak i niszczenia oraz uszkadzania roślin i grzybów. Użytek stanowi przyrodniczą wizytówkę miasta o wysokiej wartości dydaktycznej i estetycznej.