Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"

Ruszyły prace w ramach zadania realizowanego przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, mające na celu stworzenie stałego sytemu zasilania wód gruntowych i powierzchniowych stawów położonych na obszarze użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"

Użytek ekologiczny "Traszki ratajskie". Fot. H. Nowak - grafika artykułu
Użytek ekologiczny "Traszki ratajskie". Fot. H. Nowak

Prowadzona inwestycja polega na zapewnieniu ujęcia wód opadowych z powierzchni dachów budynku Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia nr 43 w Poznaniu i doprowadzeniu ich niezależnym rurociągiem grawitacyjnym do dwóch stawów na terenie użytku ekologicznego. W tym celu wykonany zostanie niezależny system pierścieniowej kanalizacji deszczowej wokół budynków szkoły, zbierający wody opadowe wyłącznie z powierzchni dachów. System ten będzie całkowicie odcięty od dopływów wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych takich jak chodniki, parkingi, ulice. Następnie, wody opadowe trafią rurociągiem do systemu połączonych ze sobą stawów.

Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawienia stosunków wodnych: zwiększenia retencji i zasilania wód gruntowych przy obecnie nasilających się warunkach suszy, a także wpłynie na poprawę warunków siedliskowych żyjących tam płazów.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przewidzianym harmonogramem, którego etapy zostały bardzo starannie przygotowane. Podczas gdy uczniowie korzystają z przerwy wakacyjnej, na terenie szkoły trwają intensywne prace budowlane. Z kolei  prace wokół stawów rozpoczną się w październiku, gdy objęte ochroną płazy opuszczą zbiorniki wodne i rozpoczną migrację do miejsc zimowania.

Projekt pn. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

sieci społecznościowe