Zmiana w zakresie gospodarki odpadami!

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe zasady w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas właściciele nieruchomości deklarowali sposób gromadzenia odpadów komunalnych, teraz właściciele mają obowiązek segregacji odpadów.

Plakat - grafika artykułu
Plakat

Aktualnie każdy ma obowiązek segregować odpady w pięciu kategoriach:

  • metale i tworzywa sztuczne,
  • papier,
  • szkło,
  • bioodpady,
  • odpady zmieszane

i wrzucać je do odpowiedniego pojemnika/worka. W przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości zostanie poinformowany w pierwszej kolejności o naruszeniu procedury poprzez naklejkę na pojemniku/worku i nieodebranie odpadów przez firmę. Jeśli właściciel nieruchomości nie posegreguje odpadów, na których znajduje się naklejka wówczas otrzymuje kolejną naklejkę informującą o niedopełnieniu obowiązku. W przypadku, jeśli do kolejnego odbioru odpadów sytuacja się nie zmieni, wówczas firma odbierająca odpady komunalne ma podstawę do wszczęcia procedur związanych z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Co w przypadku odpadów "problemowych" typu elektrośmieci, stare meble? W gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (ZM GOAP) wprowadzony jest wywóz odpadów wystawkowych podczas, którego można wystawić odpady wielogabarytowe, zużyte sprzęty elektroniczne czy zużyte opony. Wywóz odpadów odbywa się z nieruchomości jednorodzinnych raz na pół roku, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych raz w miesiącu.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie wybrane frakcję odpadów komunalnych na Gratowisko oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

M.B.-W.

Załączniki

sieci społecznościowe