Dokumenty MPiPS

Istotnym aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Polsce jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Ustawa określa generalne zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora.

Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań umożliwia obywatelom bezpośrednie włączanie się w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej Miasta, a wzajemny przepływ informacji i nawiązanie merytorycznej współpracy władz Miasta z przedstawicielami sektora pozarządowego stwarza korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji, a w konsekwencji do wyznaczania nowych kierunków rozwoju.

Poniżej prezentujemy jednolity tekst ustawy.

Załączniki