Aktualne konsultacje

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania opracował projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2022 i przekazuje go do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze miasta (zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i przesłania ewentualnych uwag poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony formularz (każdorazowo podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizacji)prosimy kierować na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail Wydziału: gk@um.poznan.pl

Czas na składanie uwag: od 21 stycznia do 10 lutego 2022 r.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia wykonania prac ziemnych na terenie użytku ekologicznego ,,Wilczy Młyn".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 4 stycznia 2022 roku. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej