Zakończone konsultacje

OGŁOSZENIE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 25 lutego 2021 roku. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 11 marca 2021 roku. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

w sprawie dokumentu pt. "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami na lata 2021-2025".

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025".

Termin konsultacji: od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Forma konsultacji:

 1. Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: patrycja_bartoszewska@um.poznan.pl lub pocztą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r.
 2. Telefoniczne przyjmowanie opinii i uwag oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ww. dokumentu. Numery telefonów:  61 878 58 21 oraz 61 878 58 25.
 3. Spotkanie on-line w dniu 25.11.2020 r. o godzinie 12:00.
  Link do spotkania: https://poznan-pl.zoom.us/j/89739612778?pwd=b3lHa3pBbjNJWWJRanRiOWo1M0NPQT09
  Meeting ID: 897 3961 2778   
  Passcode: 401156
 4. Konsultacje pisemne z Poznańską Radą Pożytku Publicznego oraz Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Termin konsultacji: od dnia 30.09.2020 r. do dnia 13.10.2020 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 13 października 2020 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl ;

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 57 96 lub 61 878 57 34.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Cytadelowców Poznańskich".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 1 października 2020 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym Nr 1

Termin konsultacji: od dnia 24 sierpnia 2020r. dodnia 7 września 2020r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres mailowy zofia_szejnoga@um.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2020r. (decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań).

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 16 lipca 2020 r.

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 16 lipca 2020 r.

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 5 maja 2019 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew mieszanych przy ul. Stanisława  Przybyszewskiego.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogły składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia (tj. 21 kwietnia 2020 roku). Przyjmowanie opinii i wniosków odbywało się w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz pod adresem e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


KONSULTACJE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2020. W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Załączniki


KONSULTACJE

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020 i przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Informujemy ponadto, że rzeczywiste finansowanie poszczególnych zadań będzie uzależniona od zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Miasta i w przypadku ich nieuzyskania, poszczególne kwoty mogę ulec zmianom.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail Wydziału: gk@um.poznan.pl

Termin składania uwag upływa 7 lutego 2020 r.

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
zapraszają do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Termin konsultacji: od dnia 27 grudnia 2019 roku do dnia 13 stycznia 2020 roku 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań lub przesłanie na adres mailowy agnieszka_ignasiak@mopr.poznan.pl

Załączniki


OGŁOSZENIE

  

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt.2 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Strzeszyn".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj.  do 8 grudnia 2019 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjachprojektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

Termin konsultacji: od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 1 grudnia 2019 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres mailowy joanna_cielecka@um.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2019r. (decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań).

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającejuchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu

uchwały Rady Miasta Poznaniazmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie

Termin konsultacji: od dnia 23 października 2019r. dodnia 6 listopada 2019r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres mailowy monika_musiej@um.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2019r. (decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul.3 Maja 46, 61-728 Poznań).

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Termin konsultacji: od dnia 30.09.2019 r. do dnia 13.10.2019 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 13 października 2019 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl ;

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 57 96 lub 61 878 57 34.

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
zapraszają do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Termin konsultacji: od dnia 27.08.2019r. do dnia10.09.2019r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań lub przesłanie na adres mailowy anna_kolat@mopr.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019r. (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań).

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Na podstawie § 4 uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 4 i 46 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie standardów ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 20 czerwca 2019 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody, dębu szypułkowego "Krzysztof".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia.

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Termin konsultacji: od 20 maja do 3 czerwca 2019 roku.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia.

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Termin konsultacji: od 20 maja do 3 czerwca 2019 roku.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia 6 lutego 2019 roku

Termin konsultacji: od 6 do 20 lutego 2019 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 lutego 2019 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
 • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 58 52 lub (61) 878 57 34.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z 4 lutego 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025".

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Miasta Poznania.

Nad ustaleniem głównych celów strategicznych pracowała Rada Programowa ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji  "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". Obok trwających prac Rady Programowej zorganizowano warsztaty, w których brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Materiały zebrane podczas warsztatów poddane były analizie i wykorzystane w toku dalszych prac związanych z opracowaniem Strategii. Planowanie strategiczne obejmuje następujące obszary tematyczne: 1. Kapitał społeczny i aktywność obywatelska; 2. Wsparcie; 3. Bezpieczeństwo; 4. Mieszkalnictwo; 5. Zdrowie; 6. Praca.

Wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizacji formularz opiniowania można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub pisemnie w formie elektronicznej na adres wziss@um.poznan.pl w terminie od 4 lutego 2019 do 18 lutego 2019 roku.

Projekt Strategii dostępny będzie do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 Do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 313).

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy objętej konsultacjami udzielać będą pracownicy Oddziału Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 61 878 58 54.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia (do 6 lutego). Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019 i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

 Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail WGK: gk@um.poznan.pl 

Termin składania uwag upływa z dniem 30 stycznia 2019 r.

Załączniki


Informacje po przeprowadzonych konsultacjach

Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

 W dniach od 9 do 30 stycznia 2019 ww. organizacje społeczne mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Opinie zgłosiło 6 organizacji.

13 lutego br. odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego do spraw koordynacji realizacji Programu Miejskiego "Kejter też Poznaniak", m.in. w zakresie opiniowania projektu Programu. Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu.

Protokół z konsultacji oraz zestawienie uwag organizacji wraz z ustosunkowaniem się do nich przedstawiamy w załączeniu

Załączniki


OGŁOSZENIE

z dnia 11 października 2018 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole".

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 42 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1614), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl

Załączniki


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Termin konsultacji: 5 do 20 września 2018 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione były: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania. 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 września 2018 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
 • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania w Sali Białej,
 • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów - doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 42 36.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1,2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22 a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail wos@um.poznan.pl

Załączniki:

 1. projekt uchwały
 2. projekt uzasadnienia uchwały
 3. załącznik nr 1 do uchwały
 4. załącznik nr 2 do uchwały
 5. załącznik nr 3 do uchwały
 6. załącznik nr 4 do uchwały
 7. załącznik nr 5 do uchwały
 8. protokół

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Załączniki


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W dniach od 12 do 29 stycznia 2018 organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Opinie zgłosiły 3 organizacje.

W dniu 13 lutego br. odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego do spraw koordynacji realizacji Programu Miejskiego "Kejter też Poznaniak" m.in. w zakresie opiniowania projektu Programu. Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu.

Protokół z konsultacji oraz zestawienie uwag organizacji wraz z ustosunkowaniem się do nich przedstawiamy w załączeniu.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Załączniki


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Termin konsultacji: 10 do 24 października 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione były: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania. 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 24 października 2017 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
 • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 23 października 2017 r. o godz. 14:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, sala 317,
 • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 42 36.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021"

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", w tym w szczególności kierunki i działania, które będą realizowane do 2021 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Uwagi i propozycje do projektu programu można było składać:

- pisemnie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres: wziss@um.poznan.pl,

- w terminie: od 12 września 2017 roku do 26 września 2017 roku.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 58 58.


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Krzysztof".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniuzapraszają do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Termin konsultacji: od dnia 23.12.2016r. do dnia 05.01.2017r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie wypełnionego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań lub przesłanie na adres mailowy: edyta_rosenkiewicz@mopr.poznan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań).

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz konsultacji

Zał. nr 2 - projekt uchwały z uzasadnieniem

Zał. nr 3 - ogłoszenie o konsultacjach

ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2017.

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku z art. 34a ust 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Termin konsultacji: od 20 lutego 2017 r. do 5 marca 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania lub pod adresem e-mail wos@um.poznan.pl

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2017 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W dniach od 4 do 24 stycznia 2017 r. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Opinie zgłosiły 2 organizacje.

Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu.

Protokół z konsultacji oraz zestawienie uwag organizacji wraz z ustosunkowaniem się do nich przedstawiamy w załączeniu.

ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

Załączniki


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2017 i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza. 

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres: 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania 

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail WGK: gk@um.poznan.pl

  

Termin składania uwag upływa z dniem 24 stycznia 2017 r.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Załączniki


-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020", w tym w szczególności cele i zadania, które będą realizowane do 2020 roku przez Miasto Poznań w celu wsparcia rodziców w opiece i wychowaniu dzieci do 3. roku życia.

Uwagi i propozycje do projektu programu można składać:

pisemnie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres:ustawa_zlobkowa@um.poznan.pl,

- w terminie: od 1 czerwca do 16 czerwca 2016 r.

O wynikach konsultacji Prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

Komórką Organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest Oddział Polityki Rodzinnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 40 29.

-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Załączniki


-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału wkonsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020".

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020", w tym w szczególności kierunki działań, które będą realizowane do 2020 roku przez Miasto Poznań w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla rodzin w Poznaniu oraz stworzenia przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania.

Uwagi i propozycje do projektu programu można składać:

pisemnie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres:wziss@um.poznan.pl,

- w terminie: od 1 czerwca do 16 czerwca 2016 r.

O wynikach konsultacji Prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

Komórką Organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest Oddział Polityki Rodzinnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 40 30.

-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Załączniki


Zakończone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego".

Termin konsultacji: od 12.10.2016 r. do 26.10. 2016 r.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

- KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Załączniki


-ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Termin konsultacji: 18 sierpnia do 8 września 2016 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 8 września 2016 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
 • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, sala 317,
 • wizyty konsultacyjne - spotkania w siedzibach organizacji pozarządowych "Porozmawiajmy o Rocznym Programie na 2017 rok" (w sprawie spotkania prosimy o kontakt z p. Łukaszem Dubielskim, tel. (61) 878 57 30, mail: lukasz_dubielski@um.poznan.pl lub z p. Agnieszką Kępą, tel. (61) 878 58 52, mail: agnieszka_kepa@um.poznan.pl),
 • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniami zastrzegam sobie możliwość zorganizowania spotkania wspólnego dla kilku organizacji.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 58 52.

-ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

Załączniki


- ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017 - 2020.

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017 - 2020.

Termin konsultacji: 18 sierpnia do 8 września 2016 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 8 września 2016 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
 • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, sala 317,
 • wizyty konsultacyjne - spotkania w siedzibach organizacji pozarządowych "Porozmawiajmy o Wieloletnim Programie na 2017 rok" (w sprawie spotkania prosimy o kontakt z p. Łukaszem Dubielskim, tel. (61) 878 57 30, mail: lukasz_dubielski@um.poznan.pl lub z p. Agnieszką Kępą, tel. (61) 878 58 52, mail: agnieszka_kepa@um.poznan.pl),
 • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniami zastrzegam sobie możliwość zorganizowania spotkania wspólnego dla kilku organizacji.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 58 52.

- ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

Załączniki


-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

OGŁOSZENIE 

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 9 listopada 2010 r. w związku z art. 34a ust 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2016.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22 a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail wos@um.poznan.pl

Załączniki:

 1. 1.       projekt uchwały
 2. 2.       projekt uzasadnienia uchwały
 3. 3.       załącznik nr 1 do uchwały
 4. 4.       załącznik nr 2 do uchwały
 5. 5.       załącznik nr 3 do uchwały
 6. 6.       załącznik nr 4 do uchwały

-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Załączniki


-ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin konsultacji: od  1.10 do 6.11. 2015 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są:

 • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania;
 • Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 • Komisje Dialogu Obywatelskiego działające przy właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres e-mail: ngo@um.poznan.pl.

Komórką organizacyjną UMP wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 -  41 99/5852.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

-ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI-

Załączniki


-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2016 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W dniach od 20 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Nie zgłoszono żadnych opinii.

W związku z powyższym projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zostanie skierowany pod obrady sesji Rady Miasta Poznania zgodnie z określonymi w Urzędzie Miasta Poznania procedurami.

Protokół z konsultacji przedstawiamy w załączeniu.

-KONSULTACJE ZAKOŃCZONE-

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020"

Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania 

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020", stanowiący załącznik Nr 1.

Termin konsultacji: od 9.12.2015 r. do 23.12.2015 r.

Treść uchwały zostanie załączona po uchwaleniu jej przez Radę Miasta Poznania.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w spraie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego".

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Termin konsultacji: 12 listopada - 26 listopada 2015 r.

ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wilczy Młyn".

Termin konsultacji: od 2 do 16 listopada

Sposób wzięcia udział w konsultacjach:

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


ZAKOŃCZONE KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ZAWIADAMIAJĄ

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku z art. 34a ust 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2015.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2015 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W dniach od 19 grudnia 2014 r. do 15 stycznia br. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Opinie zgłosiły 2 organizacje.

W dniu 28 stycznia br. odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego do spraw koordynacji realizacji Programu Miejskiego "Kejter też Poznaniak" m.in. w zakresie opiniowania projektu Programu. Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu.

Protokół z konsultacji oraz zestawienie uwag organizacji wraz z ustosunkowaniem się do nich przedstawiamy w załączeniu.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail:wos@um.poznan.pl.

Sprawę prowadzi:

Iwona Zajączek 878 40 87

***

---KONSULTACJ ZAKOŃCZONE---

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotamio których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku


o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.Prezydent Miasta Poznania serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Termin konsultacji: od 7 lipca do 31 lipca 2014 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłanie na adres e-mail: ngo@um.poznan.pl.
 • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 lipca 2014r. o godz. 16.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 Poznań,
 • wizyty konsultacyjne - spotkania w siedzibach organizacji pozarządowych "Zaproś nas przyjedziemy porozmawiać o Rocznym Programie Współpracy" (aby umówić spotkanie prosimy o kontakt z p. Agnieszką Gentsch-Piasek, tel. 878 58 52, mail: agnieszka_gentsch@um.poznan.pl),
 • wyrażenie opinii na platformie konsultacyjnej forum.city.poznan.pl
 • opinię można również wyrazić za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych w szczególności: Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Komisji Dialogu Obywatelskiego.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniami zastrzegam sobie możliwość zorganizowania spotkania wspólnego dla kilku organizacji.

Komórką organizacyjną UMP wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 30.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016", stanowiący załącznik Nr 1.

Termin konsultacji: od dnia 27.05.2014 do dnia 10.06.2014

Forma konsultacji:

Øwyrażanie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i przesłanie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,

Øwyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i przesłanie na adres
e-mail: wziss@um.poznan.pl, monika_musiej@um.poznan.pl

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 67

 ---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki:

-       załącznik Nr 1: projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Poznański ego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016"

-     załącznik Nr 2: Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na   lata 2014-2016

-       załącznik Nr 3: formularz do konsultacji

Załączniki


Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 9 listopada 2010 r. w związku z art. 34a ust 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2014.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22 a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail wos@um.poznan.pl

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014 i przekazało do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W dniach od 29 stycznia br. do 20 lutego br. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły zgłaszać swoje opinie do projektu Programu.

Opinie zgłosiło 10 organizacji.

W dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie zespołu roboczego WGKiM ds. opinii do projektu. Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu.

Protokół z konsultacji oraz zestawienie uwag organizacji wraz z ustosunkowaniem się do nich przedstawiamy w załączeniu.

---

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014 i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Wydział Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub na adres e-mailowy gkm@um.poznan.pl

Termin składania uwag upływa z dniem 20 lutego 2014 r.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Na podstawie §4 uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 30, art. 39 ust. 1 i ust, 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Zawiadamia

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku w związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia ogłoszenia. Przyjmowanie opinii, wniosków i uwag w formie pisemnej odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-625 Poznań (w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza do wzięcia udziałuw konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przyjęcia programu

"Kierunki rozwoju wolontariatu 50 + w Poznaniu ".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Kierunki rozwoju wolontariatu 50 + w Poznaniu", stanowiący załącznik Nr 1.

Termin konsultacji: od dnia 16.10.2013 do dnia 05.11.2013

Forma konsultacji:

 • Øwyrażanie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
 • Øwyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie na adres
  e-mail: wziss@um.poznan.pl

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 67

Załączniki:

-          załącznik Nr 1: projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Kierunki rozwoju wolontariatu 50 + w Poznaniu

-          załącznik Nr 2: formularz do konsultacji

--- KONSULTACJE ZAKOŃCZONE ---

Załączniki


Na podstawie § 4 uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia ogłoszenia. Przyjmowanie opinii, wniosków i uwag w formie pisemnej odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: wos@um.poznan.pl i poprzez stronę www.poznan.pl
w zakładce: "dialog społeczny - forum", po uprzednim zalogowaniu się.

Otrzymują:

 1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
 2. aa.

Sprawę prowadzi:

Paweł Maglewski

Specjalista ds. hałasu

p.210, tel. 061-8784-062

--- KONSULTACJE ZAKOŃCZONE ---

Załączniki


Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych nastepujących projektów uchwał Rady Miasta Poznania:

- w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Dębina I
(pełna treść ogłoszenia w załączniku nr 1)
- w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Dębina II
(pełna treść ogłoszenia w załączniku nr 3)

Termin konsultacji: 11.09.2013 - 25.09.2013

Forma konsultacji:

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania oraz mailowo na adres wos@um.poznan.pl.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE ---

Załączniki


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU NA 2014 ROK

Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Poznania serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

Termin konsultacji: od 26 sierpnia do 9 września 2013 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Forma konsultacji:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i skierowanie do Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
 • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i przesłanie na adres e-mail: ngo@um.poznan.pl.

Komórką organizacyjną UMP wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 30.

---KONSULTACJE ZAKOŃCZONE---

Załączniki


Na podstawie uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów w Poznaniu".

Termin konsultacji: od dnia 18.04.2013 do dnia 06.05.2013 roku.

Forma konsultacji:

 • wyrażanie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie na adres e-mail: wziss@um.poznan.pl .

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 67.

--KONSULTACJE ZAKOŃCZONE--

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej