Poznańskie Organizacje Pozarządowe

W 2017 roku przeprowadzona została diagnoza III sektora i wolontariatu w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z najważnieszymi informacjami, pozyskanymi w badaniu.

Sektor organizacji pozarządowych w Poznaniu

Według najbardziej aktualnych dostępnych danych pochodzących z serwisu Moja Polis liczba aktywnych fundacji i stowarzyszeń (bez Ochotniczych Straży Pożarnych) działających na terenie Poznania wyniosła 2740 podmiotów. W wartościach bezwzględnych w zestawieniu ogólnokrajowym Poznań zajmuje 4. miejsce, ustępując jedynie Warszawie (prawie 10,5 tys. NGO), Krakowowi (ok. 3,4 tys. organizacji) i Wrocławiowi (ok. 2,8 tys. podmiotów

Status działalności

Prawie 96% organizacji, potwierdza swą działalność na rzecz mieszkańców Poznania, w tym 17,3% z nich realizuje swoje cele statutowe wyłącznie na rzecz poznaniaków. 4,2% organizacji na pytanie o działanie na rzecz mieszkańców Poznania zaprzeczyło.

Powody zawieszenia/ zakończenia działalności poznańskich organizacji pozarządowych

Przedstawicieli podmiotów, które mają status działalność zawieszonej lub zamkniętej zapytano o przyczyny tego stanu rzeczy. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli obok tekstu.

Profil działania organizacji

Największy udział organizacji w Poznaniu działa w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (27,2%) oraz kultury, sztuki, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (25,3%), w trzeciej kolejności najliczniej reprezentowana branża to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (18,6%). Wśród dość licznie wskazywanych pól działalności badanych organizacji znalazły się także: ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pow. 10% wskazań).

Okres powstania i siedziba organizacji

Prawie 30% organizacji działających na rzecz mieszkańców Poznania swą siedzibę ma w mieszkaniu prywatnym. Sytuacja ta jest po części zrozumiała szczególnie w odniesieniu mniejszych podmiotów: w ich wypadku mieszkanie prywatne zwykle jest adresem rejestrowym, a organizacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Dodatkową zmienną różnicującą jest forma prawna organizacji, stowarzyszenia zarejestrowane w gminie/powiecie znacznie częściej niż innego typu podmiotu swą siedzibę mają w mieszkaniu prywatnym.

Co piąty podmiot trzeciego sektora zajmuje lokal wynajmowany na zasadach komercyjnych oraz w lokalu użyczonym (przy szkole/ przy innej organizacji, przy firmie, przy instytucji), co ósmy - lokal własnościowy, a co dziesiąta organizacja funkcjonuje w lokalu udostępnionym przez władze samorządowe na zasadach preferencyjnych. Wśród innych odpowiedzi znalazły się: lokal wynajmowany na zasadach preferencyjnych (4,2% wskazań) oraz brak lokalu (0,3%).

Na wykresie, zamieszczonym obok tekstu (należy klinkąć w obrazek, aby go powiększyć) zamieszczono rozkład odpowiedzi ilustrujący rok powstania organizacji.

Potencjał finansowy

Potencjał finansowy organizacji mierzony był zdolnością organizacji do zapewnienia środków na własną działalność na starcie każdego roku kalendarzowego. Badania wskazują, że ponad połowa organizacji nie ma z tym większych problemów ("zdecydowanie tak" - 23%, "raczej tak" - 28%, wszystkie odpowiedzi zostały przedstawione na diagramie obok tekstu).

Źródła finansowe

Prawie połowa badanych organizacji pozarządowych składki członkowskie wskazuje jako jedno ze źródeł finansowania swojej działalności; 43% również otrzymuje środki od jednostek samorządu terytorialnego, a trzecim najczęściej wskazywanym źródłem są datki od osób fizycznych (34,4%).

Niecałe 2% organizacji w ogóle nie posiada źródeł finansowania swojej działalności.

Badania wykazały również, że zdecydowana większość organizacji odpowiadających na pytania ankiety prowadzi działalność nieodpłatną, prawie 40% - także odpłatną, a nieco ponad 15% - działalność gospodarczą.

Niecałe 23% podmiotów trzeciego sektora w 2016 roku dysponowało budżetem do 10 tys. złotych, nieco mniej, co piąty- od 10 do 50 tys. złotych. Nieco ponad 10% organizacji działających na rzecz mieszkańców Poznania miało do dyspozycji od 51 do 100 tys. złotych. Środki budżetowe co czwartej organizacji przekraczały kwotę 100 tys. złotych, w tym co dwudziesta miała do dyspozycji ponad 1 milion złotych. Należy dodać, że co ósmy badany podmiot w ogóle, w 2016 roku nie dysponował środkami finansowymi (12,6%).

Prawie 60% podmiotów trzeciego sektora w ubiegłym roku nie otrzymało dotacji z budżetu Miasta. Najczęściej wskazywana wysokość środków pozyskanych przez organizacje z budżetu Poznania to kwota od 20 do 50 tys. złotych, w drugiej kolejności - od 5 do 10 tys. złotych, w trzeciej zaś - od 10 do 20 tys. złotych.

Potencjał zatrudnieniowy

Ponad połowa badanych organizacji nie zatrudnia pracowników, a działalność członków w tych podmiotów nie jest opłacana (51,2%). Dominują zatem podmioty, na rzecz których angażują się osoby nie mające celu zarobkowego.

Przeprowadzone testy statystyczne wskazują, że stowarzyszenia zarejestrowane w gminie/powiecie znacznie częściej niż organizacje o innych formach prawnych nie zatrudniają płatnych pracowników.

Płatni pracownicy organizacji

Ponad 40% nie opłaca pracy członków organizacji, a prawie 18% dysponowała budżetem na wynagrodzenia do 10 tys. złotych. Tu dominują przede wszystkim organizacje zatrudniające od 1 do 3 pracowników. Budżet wynagrodzeń w ubiegłym roku w wysokości od 10 do 50 tys. złotych charakteryzował prawie 13% organizacji uczestniczących w badaniach, a nieco ponad 14% przeznaczyło na ten cel powyżej 50 tys. złotych, w tym 1,2% - pow. 1 mln złotych. W tej ostatniej grupie, co jest zrozumiałe, przeważają duże podmioty, zatrudniające powyżej 50 pracowników.

 Struktura wykształcenia pracowników

Badania ilościowe wskazują, że w ponad połowie organizacji pozarządowych 100% pracowników/ członków posiada wykształcenie wyższe (51,1%). Tu dominują przede wszystkim organizacje zatrudniające od 1 do 3 pracowników. W co piątej organizacji odsetek osób z wykształceniem wyższym pracujących na jej rzecz stanowi od 70 do 99%, a w przypadku 6,3% podmiotów - od 50 do 70% pracowników/ członków. W kolejnym, co piątym podmiocie trzeciego sektora udział tych osób wynosi mniej niż 50% ogółu jego pracowników/ członków.

Inwentaryzacja poznańskiego wolontariatu wraz z jego potencjałem

Badania wykazały, że w ciągu ostatnich 2 lat 70,6% podmiotów współpracowało z wolontariuszami. Wyniki te są zróżnicowane ze względu na formę prawną organizacji - fundacje znacznie częściej niż pozostałe typy podmiotów podejmowały taką współpracę. Z kolei brak takiej współpracy najczęściej charakteryzuje stowarzyszenia zarejestrowane w gminie/powiecie.

Te organizacje, które w ostatnich dwóch latach nie nawiązywały współpracy z wolontariuszami zapytano o przyczynę tego stanu rzeczy. Odpowiedzi znajdują się w tabeli obok tekstu.

Załączniki