Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 

Wieloletni Program Współpracy

Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017-2020 wyznacza kierunki współpracy na lata 2017-2020 oraz określa ramy współdziałania.

Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest deklaracją chęci współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, a także zlecania im zadań publicznych gminy, co zapewni ciągłość realizacji tych zadań, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Uchwała dotycząca Programu ma nr XXXVI/612/VII/2016 i jest załączona poniżej. Wieloletni Program Współpracy został w Poznaniu uchwalony po raz pierwszy i podlega on ewaluacji po dwóch latach obowiązywania.

Załączniki