Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie od 25 czerwca  do 15 lipca 2020 roku organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Poznania odnosiły się do propozycji priorytetowych zadań publicznych oraz przedstawiały priorytetowe zadania publiczne planowane do realizacji w 2021 roku.

W wypracowanie Rocznego Programu włączyły się organizacje pozarządowe poprzez udział w spotkaniu poświęconym temu zagadnieniu, zorganizowanym 6 sierpnia 2020 roku wspólnie przez Urząd Miasta Poznania wraz z Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Od 30 września do 13 października 2020 roku trwały konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;

2) przekazania projektu Rocznego Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym.

Do Urzędu wpłynęło 14 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, z których odrzucono 4, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała jedną uwagę, jednocześnie pozytywnie opiniując projekt uchwały.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej