Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym, poniżej prezentujemy je wraz z odpowiedziami wydziałów (załącznik: zgłoszone zadania priorytetowe).

W dniach 30 września - 13 października 2019 roku trwały konsultacje społeczne projektu Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

- zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;

- przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym:

 * Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego - nie wyraziła opinii;

* Komisje Dialogu Obywatelskiego - nie wyraziły opinii (Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska zgłosiła uwagi, jednak nie złożyła formalnej opinii).

Do Urzędu wpłynęło 49 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w tym 6 po terminie. Odrzucono 33 uwagi, a  pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej