Zasady przeprowadzania konsultacji

W tym miejscu znajdziecie Państwo wszystkie projekty dokumentów, jakie zostaną przekazane do konsultacji z organizacjami pozarządowymi Oddziałowi Koorydynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są na mocy uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii wyżej wymienionych podmiotów w odniesieniu do projektów aktów będących ich przedmiotem. Są ogłaszane i przeprowadzane przez właściwą komórkę organizacyjną UMP, mogą być prowadzone w różnych formach komunikacji, w tym za pomocą strony internetowej Miasta. W momencie ogłoszenia konsultacji przedstawiany jest projekt, który ma być ich przedmiotem, określany jest sposób i termin trwania.
Konsultacje uznawane są za ważne niezależnie od liczby otrzymanych uwag i propozycji a nieprzedstawienie uwag w wymaganym terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

W menu po prawej stronie znajdują się linki do aktualnie konsultowanych projektów uchwał. Można również zapoznać się z przebiegiem zakończonych już konsultacji poprzez kliknięcie na "Zakończone konsultacje".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej