Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Miasto Poznań ogłasza, iż z dniem 3 lipca r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1836/U/400/1321/2022 z dnia 06.03.2023 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.

Program "Ciepłe mieszkanie" - grafika artykułu
Program "Ciepłe mieszkanie"

Rodzaje Zadań, na które może być udzielona dotacja

Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

2. działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.,
 • wykonaniu instalacji CWU,
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA!

NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w  § 4 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 503/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27.06.2023 r. posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Miasta Poznań.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu i ustalana jest zgodnie z § 4 Regulaminu:

 1. podstawowy poziom dofinansowania - do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
 2. podwyższony poziom dofinansowania - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
 3. najwyższy poziom dofinansowania - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią  załączniki do  Zarządzenia nr Nr 503/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27.06.2023 r. i dostępne są:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania;
 • w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;

 • Wnioski w formie papierowej należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.
 • Wnioski można również składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu  znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu Miasta Poznania na ePUAP-ie:/UMPoznan/SkrytkaESP

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 03.07.2023 r. do 31.03.2024 r.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu lub datę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Miasta Poznań.

UWAGA - WAŻNE!

 Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

 Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.

 Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.

 Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni

uregulowany.

 Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

 Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

 Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania informuje, że nie współpracuje   z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów

INWESTYCJE DLA KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZYZNANE DOTACJE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE DO 30 CZERWCA 2024 ROKU

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio w

Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

lub pod numerem telefonu:

61-878-40-62

Informacje o stanie złożonych wniosków:

 •     Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji do 31 marca 2024 r.: 20 szt.
 •     Liczba zrealizowanych zadań przez Beneficjentów: 4 szt
 •     Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 50 749,40 zł

Załączniki