2006-2008 Projekt "Tackling Drugs - Reducing Crime"

Projekt "Tackling Drugs - Reducing Crime" był dofinansowany ze środków programu Komisji Europejskiej AGIS 2006 (DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa). Byłrealizowany przez Władze Policji Nottinghamshire (Lider projektu) oraz miasta Poznań i Assen.

Projekt miał 2 podstawowe cele:

1. Zbadanie i upowszechnianie najlepszych praktyk stosowanych w dziedzinie zwalczania przestępczości związanej z używaniem i handlem narkotykami w krajach Unii Europejskiej.

2. Zawiązanie sieci współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, które w swej pracy stykają się z problematyką uzależnień, w celu wymiany doświadczeń niezbędnej dla efektywnego redukowania ww. przestępczości.

Głównymi działaniami projektu były:
1. Badania naukowe w Poznaniu - raport lokalny pisany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, który jest częścią raportu końcowego (Jill Dando Institute w Londynie).

2. Wizyty studyjne - wzajemne wizyty w trzech partnerskich jednostkach samorządowych, mające na celu bezpośrednią wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się problematyką zwalczania uzależnień i ich skutków (policja, terapeuci, pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych).

3. Seminaria naukowe - 3 seminaria naukowe w Nottingham, Assen i Poznaniu. Uczestnikami seminariów byli naukowcy, przedstawiciele instytucji partnerskich i lokalnych oraz uczestnicy wizyt studyjnych, którzy wspólnie konsultowali przeprowadzane badania i zapoznali się z wynikami dotychczasowych prac.

4. Konferencja międzynarodowa - odbyła się 6-9 kwietnia 2008 w Nottingham. Na konferencję zaproszono gości z 25 krajów Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących.
Czas trwania projektu - 1 czerwca 2006 - 31 maja 2008
Data przyznania dofinansowania funduszy europejskich 13 grudnia 2006 (refundacja kosztów kwalifikowanych wstecz od czerwca 2006)
Całkowita wartość projektu - 446 800 EUR
Kwota dofinansowania ze środków programu AGIS 2006 - 295 800 EUR

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej