wcześniejsze edycje

W 2019 r. operator konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe 2019 - Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" i Stowarzyszenie Instytut Zachodni przeprowadził 1 konkurs:

 • w okresie naboru wniosków od 25 marca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęły 83 oferty
 • dofinansowanie otrzymało 61 ofert, w tym:
  • 30 zostało złożonych przez grupy nieformalne - co stanowi 49,2% ofert dofinansowanych
  • 31 ofert zostało złożonych przez NGO
  • poprawnych formalnie było 81 ofert
  • poprawnych merytorycznie było 65 ofert
  • zostało złożonych 61 sprawozdań z realizacji mikrograntów
 • kwota przyznanych dotacji wyniosła 300 tys. zł
 • podmioty otrzymujące dotacje wniosły 59 475 zł wkładu własnego
 • 59% dofinansowanych ofert było realizowanych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni objęło patronatem działania 28 grup nieformalnych.

Lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie CIL - Regrantingowe 2019 znajduje się w załączniku oraz TUTAJ

Przykładowe działania realizowane w ramach regrantingu:

 • aktywizacja osób starszych, rehabilitacja, spotkania seniorów, wspólne wyjścia do kina, do teatru,
 • wernisaż i wystawa zdjęć koła fotograficznego działającego przy Klubie Seniora,
 • organizowanie się młodzieży w grupy z podziałem na specjalności,
 • ogród sensoryczny dla dzieci z osiedla,
 • szerzenie tradycji historycznych danego regionu,
 • współpraca z rodzinami,
 • seanse kina letniego,
 • koncert piosenki filmowej w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych,
 • dwudniowe festiwale gier typu larp, warsztaty, konsultacje dla prowadzących, integracyjne spotkania jednoczące przy wspólnej aktywności, akcja "nocleg dla gracza",
 • organizacja wystawy zdjęć, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci, warsztaty malarskie, warsztaty artystyczne i występy, zajęcia pokazowe w szkołach,
 • działania o charakterze artystycznym, sportowym i kulturalnym,
 • promocja czytelnictwa,
 • animacja, muzyka, zabawa, praca z baśnią, integracja rodziców, opiekunów i dzieci,
 • Dzień Sąsiada,
 • tworzenie nowych siedlisk dla zwierząt oraz edukacja ekologiczna mieszkańców,
 • prace konstrukcyjne, ogrodnicze i ziemne, pogadanki ogrodnicze.

Operatorzy Regrantingu zorganizowali spotkania sieciujące dla wszystkich realizatorów Programu CIL. Jednym z nich było spotkanie pt. "Tramwaj zwany CILem".

Załączniki


-----------------------------------------------------------

CIL - Regrantingowe 2018

W 2018 roku Operator Konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe: Sieć "Działamy Razem"/Stowarzyszenie Instytut Zachodni przeprowadził jeden konkurs. W okresie naboru wniosków od 28 marca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. wpłynęło 76 ofert:

 • dofinansowanie otrzymało 57 ofert w tym:

o 13 zostało złożonych przez grupy nieformalne - co stanowi 22,8% ofert dofinansowanych,
o 44 oferty zostały złożone przez NGO,

 • formalnie nie została odrzucona żadna oferta,
 • merytorycznie negatywnie oceniono 14 ofert,
 • 5 ofert zostało wycofanych - 1 z powodów technicznych, 1 z powodu braku środków na dofinansowanie, 3 zostały wycofane z powodu rezygnacji (nie doszło do podpisania umowy),
 • 1 realizator zrezygnował na etapie składania sprawozdania i zwrócił dotację,
 • zostało złożonych 56 sprawozdań z realizacji mikrograntów.

W ramach konkursu zaangażowano 3 ekspertów/ekspertek oceniających oferty.
Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna liczba punktów, która kwalifikowała ofertę do dofinansowania wynosiła 42 punkty.
W Konkursie najniżej oceniona oferta otrzymała od ekspertów 50,5 punktów - 8,5 punktu powyżej minimum.
Ponad 82% (47) ofert złożonych w konkursie otrzymało ocenę równą lub większą 60 punktów.
Stowarzyszenie Instytut Zachodni objęło patronatem działania 10 grup nieformalnych.

 • Na podstawie dokonanych ocen rozdzielono 56 dotacji o łącznej wartości 276 448,00 zł.
 • Całkowita wartość zadań, które realizowane były na podstawie konkursów to: 339 888,00 zł.
 • Podmioty otrzymujące dotacje wnoszą 63 440,00 zł, z czego 18 500,00 zł to wysokość wkładu finansowego.

Charakterystyka uczestników projektu
Bezpośrednimi odbiorcami tego zadania były:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • grupy nieformalne - grupa co najmniej trzech osób fizycznych, nieposiadających osobowości prawnej, realizująca mikrogrant przy współpracy z organizacją pozarządową (Patronem).

O mikrogranty mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (pod patronatem NGO), które zauważały potrzebę aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, a ich działania mieściły się w obszarze pożytku publicznego.
Odbiorcami realizowanych zadań w formie mikrograntów byli mieszkańcy Miasta Poznania.

-----------------------------------------------------------


CIL - regranting 2017

W 2017 roku Gabinet Prezydenta przeprowadził 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Na ten cel przeznaczono łączną kwotę 480 000,00 zł., z czego 230 000,00 zł  na zadanie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting.

Konkurs rozstrzygnięto 23 lutego 2017 i Zarządzeniem Prezydenta nr 114/2016/P przyznano dotacje z budżetu Miasta w wysokości  230 000,00 zł na CIL - regranting.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w terminie od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. prowadziło Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych usytuowane w Centrum Bukowska i obejmujące swoim zasięgiem całe Miasto Poznań.

Konkurs Mikrodotacji CIL Poznań 2017 został ogłoszony 07 kwietnia 2017 roku. Nabór trwał do 19 maja 2017 roku do godz. 12.00. Dzięki połączeniu Konkursu z Konkursem Mikrodotacji Wielkopolska Wiara udało się objąć wsparciem następujące grupy odbiorców:

 • organizacje pozarządowe,
 • patronów z grupami nieformalnymi,
 • grupy nieformalne,
 • grupy samopomocowe mające siedzibę na terenie Miasta Poznania lub działające na rzecz jego mieszkańców.

Konkurs zakładał realizację projektów w jednej z dwóch kategorii: - zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców Miasta Poznania, wspierające inicjatywy lokalne tj. działania, które przekładają się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalają obywatelom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dają im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej Miasta Poznania, oraz te mieszczące się w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 4 UDPPW. - zadania mające na celu rozwój Młodej Organizacji Pozarządowej, umożliwiające wsparcie w zakresie m.in. opracowania Planu Rozwoju Organizacji, zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptację lokalu, oprogramowaniem komputerowym, podniesieniem kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy.

Celem Konkursu było zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców Miasta Poznania i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej. Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu mogła wynieść do 5.000 zł.

Dodatkowo wymagane było wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji - dopuszczalne formy to wkład osobowy/finansowy/rzeczowy. Maksymalny okres realizacji projektów to 1 lipca 2017 roku - 30 listopada 2017 roku, przy czym okres trwania Projektu nie może być krótszy niż 30 dni.

Budżet na Konkurs, przeznaczony na dotacje to 237 500,00 zł.

Projekty w ramach Konkursu dofinansowane są:

- ze środków Miasta Poznania 172 500,00 zł - dofinansowanie przeznaczone na realizację:

a. inicjatyw grup nieformalnych we współpracy z Patronem

b. projektów organizacji pozarządowych w sferze pożytku publicznego.

- dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 65 000,00 zł przeznaczone na realizację:

a. inicjatyw grup nieformalnych/samopomocowych bez osobowości prawnej,

b. inicjatyw grup nieformalnych we współpracy z Patronem,

c. projektów młodych organizacji pozarządowych w sferze pożytku publicznego lub przeznaczanych na rozwój organizacji.

Każdy z Oferentów mógł złożyć maksymalnie jedną Ofertę.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania została ogłoszona 22.06.2017r.


W ramach Konkursu zostało złożonych 117 ofert
, z czego:

 • 26 młodych organizacji pozarządowych, aplikujących o działania na sferę pożytku oraz na działania skierowane na rozwój swoich działań
 • 37 organizacji pozarządowych
 • 4 grupy nieformalne współpracujące z Patronem
 • 50 grup nieformalnych i samopomocowych w imieniu własnym.


Wybrane do dofinansowania
(50 - dofinansowanie uzyskało 50 projektów, z czego 2 zrezygnowały z realizacji projektu) zostały projekty złożone przez:

 • 30 organizacje pozarządowe
 • 12 młodych organizacji pozarządowych (w tym 7 planujących rozwój, a 5 realizowanych w ramach sfery pożytku publicznego)
 • 4 Patronów realizujących inicjatywy we współpracy z grupami nieformalnymi
 • 4 grupy w imieniu własnym.


Projekty były realizowane m.in. w następujących obszarach:

 • kultury i sztuki - 9 projektów
 • rozwoju młodych organizacji pozarządowych - 7 projektów
 • rozwoju wspólnot lokalnych - 6 projektów
 • ochrony zdrowia - 5 projektów
 • edukacji i nauki - 5 projektów
 • kultury fizycznej - 5 projektów
 • wsparcia osób starszych - 3 projekty
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami - 3 projekty
 • wsparcia rodzin - 3 projekty
 • wolontariatu - 2 projekty


Przykładowe działania realizowane w projektach to:

 • Tworzenie ogrodów społecznych
 • Zwiększenie aktywności seniorów przez zajęcia sportowe i kulturalne
 • Integracja społeczności lokalnej poprzez np. porządkowanie terenów zielonych
 • Tworzenie nowych miejsc - np. Biblioteki z książką mówioną czy Domu Bajek
 • Tworzenie filmów i muzyki przez młodzież
 • Organizacja gry miejskiej
 • Zwiększenie aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami - poprzez np. Turnieje Bowlingowe czy wytyczanie odpowiednich tras turystycznych
 • Zajęcia zdrowego żywienia dla dzieci
 • Sesje coachingowe dla kobiet wspierające ich pewność siebie i proces zmian
 • Tworzenie strategii rozwoju organizacji pozarządowej
 • Zakup sprzętu koniecznego do rozwoju
 • Szkolenia kadry i wolontariuszy.