Aktualne Małe granty

Aktualnie, przez Gabinet Prezydenta UMP, nie jest procedowana żadna oferta w ramach realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.