Centrum Inicjatyw Lokalnych (dalej: CIL) to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku.

Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej.

Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami.

Łączy on dwie metody aktywizowania wspólnot lokalnych: regranting i organizowanie społeczności lokalnej (dalej: OSL).

W ramach Programu CIL tworzone są dwa typy CIL:

  •        CIL Sąsiedzki obejmujący swoim działaniem konkretny obszar terytorialny - maksymalnie jednej jednostki pomocniczej miasta - Rady Osiedla.
  •        CIL Regrantingowy obejmujący działaniami całe miasto.

Centrum Inicjatyw Lokalnych ma prowadzić do poprawy jakości życia wszystkich MIESZKAŃCÓW. Działania podejmowane w ramach CIL skupiają się na WSPÓŁPRACY międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej, która nie tylko zwiększa szanse na rozwój solidarności społecznej oraz włączenia i integracji, ale też podnosi poziom obywatelskości mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy miasta czy osiedla. Dlatego też realizowane w CIL działania prowadzi się w duchu OTWARTOŚCI na samoorganizację i inicjatywę społeczeństwa, w atmosferze dialogu z mieszkańcami.

Założeniem programu jest wspieranie i animowanie inicjatyw mieszkańców Poznania.

Centra Inicjatyw Lokalnych kreują i wspomagają działania wzmacniające społeczność lokalną, budząc aktywność społeczną, zachęcając do działania na rzecz wspólnej przestrzeni - którą może być osiedle, ulica czy dzielnica. Wspomagając inicjatywy nieformalne, wzmacniają potencjał społeczny, umożliwiają partycypację i uczestnictwo w życiu społecznym. CIL to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń, a także współpracy sąsiedzkiej. Nie mniej istotne jest też w tym aspekcie wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do działania, do udziału w konsultacjach społecznych czy do wolontariatu.

Priorytetem jest, aby program CIL miał charakter kompleksowy i zintegrowany.

Celem jest kreowanie i koordynowanie działań wzmacniających społeczności lokalne i pobudzających aktywność, w tym działań na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju i partycypacji.

Założenia Centrum Inicjatyw Lokalnych

  • pobudzanie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych
  • działania oparte o diagnozę środowiska lokalnego
  • tworzenie kompleksowej oferty skierowanej do określonej terytorialnie grupy docelowej
  • tworzenie przestrzeni sprzyjającej samoorganizacji i integracji mieszkańców

Co wyróżnia Program CIL

  • połączenie dwóch metod aktywizacji społeczności lokalnych - regrantingu i organizowania społeczności lokalnej,
  • wsparcie społeczności w rozwijaniu wspólnych działań i tworzeniu sieci współpracy,
  • sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które w ramach swoich indywidualnych i wspólnych działań tworzą płaszczyznę do aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnym, gdzie kreowane i koordynowane są działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju społecznego i partycypacji,
  • utworzone sieci współpracy na stałe wspierają rozwój społeczności i tworzenia środowiska zmiany.