Podstawowe informacje

Co to jest otwarty konkurs ofert?

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wyłonienie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań.
Zgodnie z Zarządzenie nr 204/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 5 marca 2019r. procedura zlecania zadań publicznych prowadzona jest za pomocą platformy www.witkac.pl, którą administruje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz wypełnienie i złożenie wniosków.

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację.

Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia konkursu:

  • termin składania ofert, którego nie można przekroczyć,
  • zasady przyznawania dotacji,
  • terminy, tryb i kryteria wyboru ofert,
  • katalog możliwych do uzupełnienia błędów formalnych,
  • inne istotne lub specyficzne dla rodzaju zadania warunki zlecania, w tym warunki realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a Ustawy.

Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze. Wzory ofert określone są w rozporządzeniach do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład, której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją. W pracach komisji mogą natomiast brać udział eksperci - jako doradcy.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

  • nazwę oferenta;
  • nazwę zadania publicznego;
  • wysokość przyznanych środków publicznych.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.

Po ogłoszeniu wyników urząd, jak najszybciej musi zawrzeć z organizacjami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.