Podstawowe informacje

Małe granty - art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Co to jest "mały grant"?

"Mały grant" to tryb umożliwiający realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez samorząd.
Nazywa się to małym grantem, ponieważ w tym trybie można dostać maksymalnie 20 tysięcy złotych na rok (jednorazowo 10 tysięcy).
JAK ZDOBYĆ MAŁY GRANT?

Składanie wniosków o mały grant do Prezydenta Miasta Poznania jest możliwe wyłącznie poprzez platformę Witkac.pl.

Aby możliwe było ubieganie się o mały grant z publicznych środków finansowych Gabinetu Prezydenta należy wyszukać za pomocą platformy do składania wniosków Witkac.pl obszaru pożytku publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społęczności lokalnych" oraz zweryfikować, czy jest prowadzony nabór (czy Wydział posiada środki finansowe).


Warunki małego grantu

Organizacja pozarządowa, która chciałaby ubiegać się o mały grant, musi uwzględnić następujące kryteria:

  • może wnioskować maksymalnie o 10 000 złotych (może o mniej)
  • projekt, który organizacja chciałaby zrealizować za pomocą małego grantu, nie może trwać dłużej niż 90 dni (uwaga! 90 dni to krócej niż 3 kalendarzowe miesiące)
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym
  • realizacja projektu musi być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego (nie może być to przełom roku)
  • zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem). Potwierdzenie złożenie oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).


Ważne!

1. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Gabinetu Prezydenta UMP, lecz nie krótszym niż 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zadania.

3. Gabinet Prezydenta zastrzega, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację na realizację innych zadań publicznych.

    

W przypadku uznania celowości realizacji zadania wydział merytoryczny, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu potwierdzenia złożenia oferty, zamieszcza ją na okres 7 dni kalendarzowych:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania;

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.