Otwarte konkursy ofert

OTWARTY KONKURS OFERT
NR 74/2022
NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
w latach 2022 - 2024

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT
NR 73/2022
NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
w 2022 roku

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT
NR 37/2022
NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
w 2022 roku

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT
NR 36/2022
NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
w latach 2022 - 2024

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT

NR 31/2021

NA POWIERZANIE/WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

na 2021r

I.    Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1.Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting  - 200 000,00 zł

2.Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki  - 740 400,00 zł
II. Opis zadań publicznych

 1. Zadanie publiczne może być realizowane w formie wsparcia lub powierzenia - oferenci sami decydują i określają to na poziomie składania oferty. Forma realizacji zadania publicznego nie ma wpływu na ocenę oferty - nie jest to kryterium szczegółowe wyboru oferty.
 2. Ogólnym  celem Programu CIL jest kreowanie i koordynowanie działań wzmacniających społeczności lokalne i pobudzających aktywność, w tym działań na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju i partycypacji.


III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Za błędy formalne oferty uznaje się:
  • niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu;
  • złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
  • złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
  • złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
 3. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy
 4. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego (w przypadku planowanej realizacji w formie wsparcia): od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w następujących wielkościach:
  1. zwiększenie kosztów nie więcej niż 20%,
  2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.
 5. Procentowy limit dotacji dla kosztów administracyjnych obsługi zadania publicznego nie może być większy niż 30% kwoty przyznanej dotacji. Procentowy limit dotacji dla Kategorii II tj. koszty administracyjne liczony jest od wysokości dotacji przekazanej na realizację zadania.
 6. Oferenci zobowiązani są wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj.: Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 7. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego.
 8. Oferenci przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialni są za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 9. Oferenci mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania informacji odbiorcom zadania publicznego.

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 15 lutego 2020 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 15:30 w ww. terminie).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania w chwili podpisania umowy lub na prośbę Urzędu Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 22 marca 2021 r.
 2. Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51 w skali oceny od 0 do 100. Nie wszystkie oferty ocenione pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Pozostałe warunki zostały ujęte w ogłoszeniu i regulaminie załączonym do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej