Diagnozy 2020

AKTUALIZACJA DIAGNOZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 2020


Wilda 2020 - aktualizacja
Zaktualizowany raport dotyczący działań podjętych przez Stowarzyszenie Schron Kultury Europa - realizatora projektu pod nazwą Centrum Inicjatyw Lokalnych "WIL.DA.SIĘ". Raport ten został uzupełniony o dodatkowe przedsięwzięcia podjęte przez Stowarzyszenie w 2020 roku, a także powiększony o rozdział dotyczący funkcjonowania CIL "WIL.DA.SIĘ" w trakcie epidemii wirusa COVID-19.

Załączniki


STARtownia STARomiejska 2020 - aktualizacja

Aktualizację stanowią zrówno nowe dane i informacje wprowadzone do wszystkich wcześniejszych części raportu, jak i dodatkowy rozdział odnoszący się do sposobu postrzegania CIL STARtowani STARomiejska przez mieszkańców, realizatorów zadań i partnerów w roku 2020.

Załączniki


Łazanka 2020 - aktualizacja

Uaktualnienie diagnozy społeczności łazarskiej z górnej i dolnej części dzielnicy

Załączniki


Główna 2020 - aktualizacja

Rok 2020 był okresem pogłębiania i dookreślania mapy zasobów i potrzeb społeczności lokalnej. Przygotowany dokument jest efektem dwuletniej pracy Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury - zawiera zaktualizowaną diagnozę społeczności lokalnej osiedla Główna w Poznaniu, uzupełnioną o refleksje i spostrzeżenia członków i członkiń Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury - od dwóch lat realizatorów Fyrtel Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Załączniki


Piątkowo Zachód 2020 - aktualizacja

Wiodącą metodą badawczą jaką zastosowaliśmy w tym roku była obserwacja mieszkańców podczas organizowania i wspierania wydarzeń oraz działań organizowanych przez mieszkańców. W tym roku głównie interesowało nas, ile osób
będzie uczestniczyć w organizowanych na osiedlu wydarzeniach i jak stwierdzenie, że "tu się nic nie dzieje" ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Raport ten pokazuje:

  • Jak społeczności lokalne zareagowały na sytuację pandemii?
  • Jakie działania podjęliśmy jako reakcję na te zmiany?
  • Jak stan pandemii wpływa na realizację działań i jak należy się do tej sytuacji dostosować?
  • Jak stan pandemii zmienia sposób organizowania działań i rolę CIL w społeczności lokalnej?

Załączniki


Dębiec 2020 - aktualizacja

Raport jest uzupełnieniem oraz rozwinięciem diagnozy wykonanej w 2019 roku na terenie poznańskiego Dębca.

Mimo wcześniejszych planów, które miały objąć zupełnie inne aspekty funkcjonowania lokalnej społeczności, w 2020 roku główną osią wokół, której budowałyśmy aktualizację diagnozy była pandemia koronawirusa. Nie tylko sparaliżowała ona w dużej mierze działania kulturalne i sąsiedzkie, ale także przyczyniła się do zaostrzenia zaobserwowanych już wcześniej konfliktów oraz uwidoczniła istniejące już problemy społeczne, takie jak ubóstwo oraz samotność osób starszych.

Załączniki


SĄSIEDZKI Z KÓLTURĄ 2020 - aktualizacja

Raport przedstawia profil działań programu Centrum Inicjatyw Lokalnych SĄSIEDZKI Z KÓLTURĄ realizowanych w Poznaniu, analizuje metody działań, stanowi diagnozę społecznych potrzeb oraz metod ich zaspokajania w ramach programu CIL, a także obrazuje nowe perspektywy, które przyjąć można w toku dalszego, przyszłego rozwoju programu.

Załączniki


Darzybór 2020 - aktualizacja

Analiza sytuacji została dokonana w oparciu o trzy sfery życia społeczności w podziale na: grupy ludzi i relacje panujące pomiędzy nimi, określenie postrzegania przez mieszkańców przestrzeni; akcji i wydarzeń, które odbywają się na osiedlu.

Pogłębienie diagnozy przeprowadzonej w roku 2019 zostało oparte głównie na obserwacji, rozmowach z pojedynczymi mieszkańcami osiedla oraz dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie realizacji animacji.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Sołacz 2020

Głównym celem diagnozy jest określenie problemów i potrzeb oraz zasobu i potencjału mieszkańców Osiedla Sołacz. Diagnoza społeczności lokalnej opracowana została na podstawie prowadzonych badań jakościowych i ilościowych oraz badań dotyczących wymiarów empowermentu: angażowania i kooperacji mieszkańców. Raport zawiera mapę problemów i potrzeb oraz zasobów i potencjału mieszkańców, analizę wyników badań, analizę podjętych działań i osiągniętych rezultatów, a także wnioski i rekomendacje na kolejny rok. Do przeprowadzenia diagnozy zaangażowane zostały osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych adresowanych do lokalnych społeczności. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do opracowania niniejszego raportu. Diagnoza została przeprowadzona w kontaktach bezpośrednich oraz z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Górczyn 2020

Raport powstał w pierwszym roku działalności CIL Górczyn.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Strzeszyn 2020

Niniejsze opracowanie jest rezultatem badań realizowanych w 2020 roku wramach Centrum Inicjatyw Lokalnych Strzeszyn, prowadzonego przez Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci.

Diagnoza potrzeb społecznych ma na celu poznanie miejsca i mieszkańców, odpowiedzieć na pytania dotyczące "jak jest" na fyrtlu oraz służyć pomocą w planowaniu przedsięwzięć wspierających mieszkańców. Opracowanie kierowane jest zarówno do samych mieszkańców jak też instytucji, organizacji społecznych czy przedstawicieli Rady Osiedla Strzeszyn. Jest to pierwsze tego typu badanie na tym terenie, które - realizowane w mało sprzyjającym pandemicznym czasie - będzie wymagało pogłębienia w następnych latach.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Piątkowo Wschód 2020

Diagnoza społeczności lokalnej osiedla Bolesława Śmiałego na poznańskim Piątkowie.

Działalność nowego CIL Piątkowo Wschód rozpoczęła się w bardzo specyficznym, pandemicznym roku, który na sam początek pokrzyżował plany poprzez liczne obostrzenia, zamknięcie szkół i przedszkoli, działającego na terenie osiedla Klubu Korona, izolację mieszkańców/ek osiedla. Sytuacja wymagała zweryfikowania zaplanowanych akcji i dostosowania metod diagnozy i działań do wymogów związanych z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
Początkowo zahamowało to kontakty na osiedlu, z czasem jednak zaplanowane działania związane z animacją lokalnej społeczności, inicjatywami mieszkańców/ek i diagnozą były możliwe do zrealizowania.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Fifna Wilda 2020

Diagnoza społeczna Wildy 2020 powstała w oparciu o wiedzę pozyskaną od Wildzian i Wildzianek. Stanowi Ich, zebraną i podsumowaną, opowieść o dzielnicy, w której żyją, działają, pracują, uczą się i spędzają wolny czas. Diagnoza składa się z trzech zasadniczych części, podsumowania metodologicznego oraz informacji o Centrum Inicjatyw Lokalnych Fifna Wilda.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Sąsiedzkie Jeżyce 2020

W ramach realizacji CIL - Sąsiedzkie Jeżyce, prowadziliśmy na szeroką skalę diagnozę potrzeb, potencjału i oczekiwań mieszkańców Jeżyc. Diagnozę realizowaliśmy w ramach 3 działań badań ankietowych, akcji "kawa za rozmowę" oraz w ramach rozmów z odbiorcami inicjatyw lokalnych i warsztatów on-line. Wszystkie te części przyniosły nam wyniki ukazujące Jeżyce w szerszym ujęciu niż tylko aktywność członków poszczególnych społeczności czy ogólnej opinii na temat osiedla. Staraliśmy się ująć perspektywę potencjału do rozwoju, nie pomijając opinii na temat wykorzystanych szans, zalet oraz wad zamieszkania opisywanego rejonu Miasta Poznania. Wybraliśmy te trzy formy zbierania opinii, które według nas się uzupełniają ponieważ mamy ujętych zarówno mieszkańców z próby losowej, zaangażowanych osób w realizację działań lokalnej społeczności oraz takie, które nie koniecznie działają, ale chętnie wypowiadają się na temat aktualnej oraz futurystycznej wizji osiedla. Nie przeprowadzaliśmy rozważanych przez nas badań fokusowych ze względu na pandemię COVID-19. W ramach badań ankietowych wykorzystaliśmy przestrzeń czasową oraz odczuć społecznych odnośnie rozluźnienia pandemicznego w okresie letnim, wówczas łatwiej było zbierać opinie, a według nas badanie ankietowe było organizacyjnie najlepsze do przeprowadzenia.

Załączniki


Diagnoza społeczności lokalnej - CIL Nasze Podwórko Jeżyce 2020

Diagnoza przedstawia Jeżyce oczyma mieszkańców.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej