Dziennik budowy - przydatne informacje

Informacja telefoniczna o dzienniku budowy oraz wydanych decyzjach: (61) 878 53 96


DZIENNIK BUDOWY
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany bezpłatnie w terminie 3dni od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. W przypadku zgłoszenia, w terminie 3 dni od daty, w której inwestor nabył prawo do wykonania

2. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika, podając informacje dotyczące nr decyzji (pozwolenia na budowę/ rozbiórkę/ zgłoszenia z projektem), znak sprawy, nazwę i adres inwestycji, dane inwestora/pełnomocnika

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.  Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych funkcji

4. Za stan i prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy

5. Każdy wpis musi być opatrzony data i podpisem

6. Dziennik powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu a w przypadku uszkodzenia należy go odtworzyć z zachowaniem pieczęci urzędowych

7. Po zakończeniu prac kierownik składa oświadczenie o zgodności obiektu z projektem i przepisami.

8. Dziennik należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie zgody na użytkowanie