Dziennik budowy - przydatne informacje

Informacja telefoniczna o dzienniku budowy oraz wydanych decyzjach: (61) 878 53 96


Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót (art. 47a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem kierownika budowy. W związku z tym, obowiązek posiadania dziennika budowy dotyczy robót budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy lub pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz w przypadku niektórych robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

W przypadku zwolnienia z obowiązku ustanowienia kierownika budowy, nie ma również obowiązku posiadania dziennika budowy.


Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy. Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Strona informacyjna EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Aplikacja EDB: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl


Wnioskowanie o prowadzenie elektronicznego dziennika budowy możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji EDB.


Dziennik Budowy w postaci papierowej

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany bezpłatnie w terminie 3 dni od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. W przypadku zgłoszenia, w terminie 3 dni od daty, w której inwestor nabył prawo do wykonania.

2. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika, podając informacje dotyczące nr decyzji (pozwolenia na budowę/ rozbiórkę/ zgłoszenia z projektem), znak sprawy, nazwę i adres inwestycji, dane inwestora/pełnomocnika.

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych funkcji.

4. Za stan i prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy.

5. Każdy wpis musi być opatrzony datą i podpisem.

6. Dziennik powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, a w przypadku uszkodzenia należy go odtworzyć z zachowaniem pieczęci urzędowych.

7. Po zakończeniu prac kierownik składa oświadczenie o zgodności obiektu z projektem i przepisami.

8. Dziennik należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie zgody na użytkowanie.


WAŻNE

Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.