WAŻNE

Po wejściu w życie  Uchwały NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania nadrzędnie obowiązują jej zapisy dotyczące szyldów w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


DEFINICJA ISTNIEJĄCA

Szyld - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2, pkt 16d


SZYLDOWNIK

Szyldownik - rozwiązania dotyczące szyldów dla małych przedsiębiorców, opracowane na podstawie projektu uchwały krajobrazowej

Załączniki