Mapa zasadnicza - najważniejsze informacje

MAPA ZASADNICZA A MAPA DO CELÓW PROJEKOWYCH

Mapa zasadnicza - to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu:

  • punktów osnowy geodezyjnej,
  • działek ewidencyjnych,
  • budynków,
  • konturów użytków gruntowych,
  • konturów klasyfikacyjnych,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • budowli i urządzeń budowlanych, oraz
  • innych obiektów topograficznych, a także
  • wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów

(na podst. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 2, pkt. 7)

Mapa do celów projektowych - opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: PZGiK ), zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy dla terenów zamkniętych, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do PZGiK zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

(na podst. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 2, pkt. 7a)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej