Warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.

Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.

Wydana decyzja nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności, dlatego o ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy (posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości nie jest konieczne). 

Decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie stosownych przepisów,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
  b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

 • czy kontynuowana jest funkcja,
 • linię zabudowy,
 • wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu,
 • szerokości elewacji frontowej,
 • wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokości kalenicy i układ połaci dachowych).

Pobierz:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wzór wypełnienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Uzupełnienie sprawy