Uprawomocnienie i ostateczność decyzji

Ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tzn:
- minął termin do wniesienia odwołania, lub
- sprawa została rozpoznana przez organ II instancji.

Prawomocne są decyzje ostateczne:
- których nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego, lub
- decyzje, co do których doręczono organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania.