Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania musi zostać zgłoszona jeżeli w obiekcie budowlanym lub w jego części zmianie ulegają warunki (art. 71 Prawa Budowlanego) :

  • bezpieczeństwa pożarowego
  • powodziowego
  • pracy
  • zdrowotne
  • higieczno-sanitarne
  • ochrony środowiska
  • wielkości lub układy obciążeń

Jeżeli podjęte są działania zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(W rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)