Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Stary Rynek

Opis

Stary Rynek to prawdziwe "serce" Poznania. To tu trafiają wszyscy turyści, by podziwiać unikatowy renesansowy Ratusz zbudowany według projektu Jana Baptysty Quadro. Ale Stary Rynek to także otaczające go kamieniczki, z których każda ma wyjątkową historię i malownicze domki budnicze, należące w XVIw. do handlujących tam kupców.

Od kilku lat eksperci podkreślali konieczność modernizacji płyty rynku. Taką potrzebę dostrzegają także mieszkańcy miasta: nierówny bruk, niedostateczne oświetlenie a także nadgryziona zębem czasu infrastruktura podziemna i umiarkowana jakość oferty usługowej - to rzeczy które w "sercu" miasta należy poprawić.

tu więcej informacji historycznych :

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/ratusz,41233.html

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/domki-budnicze,41222.html

Od wiosny 2014 r. działa w Urzędzie Miasta Zespół projektowy ds. modernizacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

W skład zespołu aktualnie wchodzą m.in. Miejski Konserwator Zabytków, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Estrady Poznańskiej, Plastyk Miejski, p. Jakub Głaz, krytyk architektury oraz przedstawiciele przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W 2014 r. wykonana została analiza ukształtowania powierzchni Starego Rynku oraz zebrane zostały dane o stanie technicznym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, w tym rozpoznane zostały potrzeby i oczekiwania gestorów sieci. Potwierdzono także wówczas, że największy problem stanowi kwestia odwodnienia płyty rynku oraz okolicznych uliczek.

W ramach prac przygotowawczych do kompleksowej modernizacji płyty Starego Rynku w pierwszej kolejności konieczne było przeprowadzenie obowiązkowych badań archeologicznych. Pierwsze badania sondażowe (wiercenia) zostały wykonane jesienią 2014 r., a następnie od kwietnia do listopada 2015 prowadzone były przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zasadnicze badania archeologiczne w wykopach wieloprzestrzennych (o łącznej powierzchni 234 mkw.).

Równolegle z badaniami archeologicznymi w 2015 i 2016 r. eksperci z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej (w ramach Fundacji "Nauka dla Budownictwa") przeprowadzili badania i analizy geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku oraz zagospodarowania wód opadowych w jego rejonie.

Harmonogram realizacji projektu

W 2017r. rozstrzygnięty został konkurs na "Opracowanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym".

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym aplikowanie Miasta Poznania o dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) - co nastąpi w IV kwartale 2017 r.

W ramach przygotowywania PFU oszacowane zostaną także po raz pierwszy przybliżone koszty przebudowy i eksploatacji płyty Starego Rynku.

Równolegle, na podstawie wyników badań Fundacji "Nauka dla Budownictwa" przygotowywane jest tzw. opracowanie uzupełniające, w tym wariantowe koncepcje odwodnienia płyty Starego Rynku, które posłużą jako podstawa do sformułowania warunków i wytycznych dla kolejnych faz projektowania przebudowy. (Wykonawcą opracowania uzupełniającego jest firma Retencja.PL z Gdańska.

W kolejnych etapach prac projektowych zostanie przygotowana dokumentacja techniczna - budowlana, dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa, decyzje (pozwolenie na budowę), uzgodnienia, harmonogramy robót, itp.

Oprócz rozwiązania kwestii technicznych, największym "wyzwaniem" będzie przygotowanie i uzgodnienie z wszystkimi "interesariuszami" (mieszkańcy, użytkownicy lokali, gastronomicy, gestorzy sieci, służby miejskie itp.) takiego scenariusza i etapowania realizacji przebudowy płyty Starego Rynku, który pozwalałby na jego funkcjonowanie mimo prowadzonych prac budowlanych.

Prezentację z "Koncepcją rewaloryzacji Starego Rynku" można znaleźć TUTAJ

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Stan realizacji

W październiku 2017 dokonano odbioru opracowanego przez poznańską firmę DEMIURG sp. z o.o Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury, przygotowanego na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji.

Dokument PFU stanowi podstawę do opracowania studium wykonalności i przygotowania aplikacji do dofinansowania w ramach WRPO.

30 marca 2018 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek Miasta Poznania o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zmodernizowana zostania nawierzchnia płyty i chodniki na Starym Rynku oraz na ulicach: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, Ignacego Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej, Zamkowej i Rynkowej, a także adaptację fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych. W ramach tego zadania przewidziana jest także modernizacja wnętrz Galerii Miejskiej Arsenał.

Wyniki konkursu WRPO znane będą we wrześniu 2018.

W połowie marca rozpoczęły się na obszarze objętym Projektem prace w zakresie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury technicznej obszaru Starego Rynku i fragmentów ulic dochodzących do Rynku oraz inwentaryzacji architektonicznej elewacji otaczających budynków. Inwentaryzacja prowadzona jest bezinwazyjną metodą skanowania laserowego i pomiarów georadarem. Wyniki inwentaryzacji posłużą do przygotowania mapy do celów projektowych, niezbędnej dla dalszych etapów projektowania i przygotowania inwestycji.

Aktualności

Podpisano umowę na dofinansowanie odnowy płyty Starego Rynku 08.05.2019

Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał na realizację projektu 30 milionów złotych ze środków unijnych.

Nowy Stary Rynek 30.11.2018

Wniosek Poznania o dofinansowanie przebudowy płyty Starego Rynku uzyskał najwyższą notę w konkursie WRPO organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Wróć do listy