Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu - ITPOK

Opis

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  w Poznaniu jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną na mocy umowy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznaniem a SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.

Nazwa projektu

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
w Poznaniu – ITPOK

Lokalizacja

ul. Energetyczna

Powierzchnia terenu

Działka nr 2/11 – 0,16 ha


Działka nr 5/37 – 1,37 ha


Działka nr 5/29 - 0,02 ha


Działka nr 5/30 – 1,57 ha

Własciciel nieruchomości

Użytkowanie wieczyste

Model inwestycji

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Opis projektu

 


Parametry techniczne ITPOK


  • Wydajność 210 000 ton odpadów rocznie

 • Nominalny czas pracy linii                  -          7800h/rok,      

 • Ilość linii termicznego przekształcania -       2 linie,

 • Nominalna wydajność jednej linii       -          13,5 Mg/h,

 • Nominalny czas pracy linii                 -          7800h/rok

 • Nominalna wartość opałowa             -          8400 kJ/kg

 • Typ spalanych odpadów:

  • komunalne zmieszane (tzw. resztkowe), nie podlegające segregacji i recyklingowi

  • frakcja energetyczna z doczyszczania odpadów segregowanych

  • odpady wielkogabarytowe

  • odpady nie będące odpadami niebezpiecznymiOczekiwany wkład Inwestora


 • zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie  instalacji

 • zarządzanie instalacją przez 25 lat  zgodnie z pozwoleniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym

 • przekazanie ITPOK Miastu po upływie obowiązywania umowy - po upływie okresu
  25 lat eksploatacji od momentu oddania instalacji do użytkowania

Wkład Miasta


 • przekazanie nieruchomości pod budowę instalacji,

 • wybudowanie nowego układu drogowego do instalacji,

 • dostarczenie odpowiedniej ilości odpadów,

 • uiszczanie wynagrodzenia za przetworzenie 210 000 ton odpadów rocznie

Szacunkowa wartość inwestycji

Łączny koszt inwestycji to ok. 832 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny, natomiast Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich. Połączenie prywatnych finansów i pieniędzy unijnych to pionierskie rozwiązanie - tzw. finansowanie hybrydowe. Miasto Poznań pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 330 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 2007-2013.

Przewidywany termin ogłoszenia

Budowa ITPOK rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku natomiast od 30 grudnia 2016 roku nastąpiło rozpoczęcie eksploatacji Instalacji, która potrwa 25 lat.

Dodatkowe informacje o projekcie

Prace budowlane rozpoczęły się dnia 16.04.2014 r., a zakończyły 15.01.2016, co oznacza, że budowa ITPOK trwała zaledwie (biorąc pod uwagę rozmiary i stopień skomplikowania tego typu inwestycji) 21 miesięcy. Wznoszenie ścian najwyższego budynku
z wykorzystaniem metody szalunku ślizgowego, trwało jedynie 3,5 tygodnia w cyklu całodobowym. Przyrost konstrukcji żelbetowej kształtował się na poziomie 2 m na dobę (dziennie zużywano 130 betonu). Bunkier, w którym gromadzone będą odpady, to „schowana” w ziemi na 8 m głębokości, całkowicie szczelna betonowa fosa, której pojemność wystarczy na zgromadzenie zapasu odpadów na 8 dni nieprzerwanej pracy instalacji. Najwyższym punktem instalacji jest ściana oddzielająca hale kotła od hali bunkra, która sięga ponad 43,5 m wysokości. Przy budowie pracowało średnio 260 pracowników  (w kulminacyjnej fazie budowy było to nawet 430 osób), a do wzniesienia ITPOK wykorzystano 3 000 t stali oraz 18 000 m³ betonu. Dźwig wykorzystywany do podnoszenia elementów wyposażenia technologicznego miał 80 m wysokości i ramię o zasięgu 50 m. Łączna powierzchnia użytkowa instalacji wynosi ok. 20 000 m2. Kubatura wszystkich obiektów składających się na ITPOK ma ponad 220 000 m3.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Kruszka-Pytlik


Tel.: + 48 061 878 50 48


Fax: + 48 061 878 58 31


E-mail: katarzyna_kruszka@um.poznan.pl

Wróć do listy

sieci społecznościowe