Jak nabyć nieruchomość?

Właściwą jednostką w strukturze Urzędu Miasta Poznania, która zajmuje się sprzedażą terenów miejskich jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Gospodaruje on zasobem nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Szczegółowe informacje o działkach dostępne są poprzez System Informacji Przestrzennej, natomiast treść oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu znajdują się na stronie Miejskiej Pracowni UrbanistycznejSprawdzenie możliwości nabycia wybranej nieruchomości z zasobu miejskiego odbywa się poprzez złożenie zapytania, czy Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania prowadzi postępowanie przygotowujące nieruchomość do zbycia, bądź złożenie wniosku. Dane z ewidencji gruntów i budynków można bezpośrednio uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Informacja o formach zbycia nieruchomości

Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy następuje w drodze przetargu organizowanego na zasadach określonych w:

 • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - rozdział 4
 • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości może nastąpić w formie:

 1. przetargu ustnego nieograniczonego
 2. przetargu ustnego ograniczonego
 3. przetargu pisemnego nieograniczonego
 4. przetargu pisemnego ograniczonego
 5. rokowań

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu oraz rokowań wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób (w tym przewodniczący), powoływana zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Najczęściej stosowane przez Miasto Poznań formy sprzedaży to przetargi ustne (nieograniczone oraz ograniczone), a także rokowania.

Przetarg ustny nieograniczony

Ma formę ustnej licytacji, która gwarantuje transparentność postępowania, gdyż opiera się na zasadach jawności i jednolitości, równego dostępu do udziału w przetargu oraz najkorzystniejszego wyniku przetargu - nabywcą zostaje osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę ponad cenę wywoławczą, ustaloną przez Prezydenta.

Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości (oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego), natomiast w drugim przetargu Prezydent może ustalić cenę w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosą wadium na wskazany rachunek bankowy w określonej wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu. Wysokość wadium ustala Prezydent, wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny. Postąpienie w czasie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunki bankowe, z których wpłaty wpłynęły. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny ograniczony

Przetarg ustny ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Forma przetargu ustnego ograniczonego winna być uzasadniona w ogłoszeniu o przetargu. Zainteresowane podmioty muszą pisemnie zgłosić chęć uczestnictwa, wraz ze wskazanymi w ogłoszeniu dokumentami oraz wnieść wadium. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe oraz ogłasza listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista osób jest wywieszana w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. W pozostałym zakresie stosuje się zasady opisane dla przetargu ustnego nieograniczonego.

Rokowania

Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Prezydent może organizować kolejne przetargi lub przeprowadzić rokowania. Cenę ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości W rokowaniach mogą brać udział podmioty, które wpłacą zaliczkę na wskazany rachunek bankowy (wysokość zaliczki ustala Prezydent, zaliczka nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, przelewem na rachunki bankowe, z których wpłaty wpłynęły.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddział Przeprowadzania Przetargów

ul. Gronowa 20

61-655 Poznań

tel. (+48)  61 82 71 862

tel. (+48)  61 82 71 675

tel. (+48)  61 82 71 674

tel. (+48)  61 82 71 671

tel. (+48)  61 82 71 581

e-mail: gn.przetargi@um.poznan.pl