Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania sporządzany był na podstawie uchwały Nr XLI/612/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Projekt Studium powstał na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, przy uwzględnieniu nowych uwarunkowań faktycznych i prawnych.

Studium jest opracowaniem określającym politykę przestrzenną miasta. Jest ono powiązane z innymi dokumentami programowymi miasta i dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, powstałymi po 2008 r., do których w szczególności należą: 

1) Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030, aktualizacja 2013 przyjęta uchwałą Nr LX/929/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r.;

2) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.;

3) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2011 r.