Program CIL polega na tworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Celem tej inicjatywy jest ułatwianie poznaniankom i poznaniakom uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z modelem Organizowania Społeczności Lokalnej.

CIL to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej.

Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkankach i mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.


Idea Programu CIL:

od pomocy do samopomocy

od pracy dla, do pracy z ludźmi i przez ludzi

od bierności do partycypacji

od perspektywy klienta do perspektywy partnera


W działaniach na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych powinny być uwzględnione następujące zasady:

Diagnoza - wszelkie działania zaplanowane w ramach CIL powinny być poprzedzone diagnozą bieżącej sytuacji (potrzeb i problemów), przy współudziale mieszkańców, których to dotyczy;

Partycypacja - na każdym etapie realizacji działań włączana jest jak najszersza grupa mieszkańców;

Komunikacja - zapewniony jest stały dostęp do informacji dla wszystkich zaangażowanych w działania CIL.

Centra Inicjatyw Lokalnych kreują działania wzmacniające społeczność lokalną, zachęcając do podejmowania inicjatyw na rzecz wspólnej przestrzenie, wspólnoty, którą może być dzielnica, osiedle, ulica czy podwórko.Dzieje się to na 4 równoległych płaszczyznach:

  • Aktywizacja - budowanie sieci powiązań, rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz włączanie przedstawicieli społeczności lokalnej we wspólne działania.
  • Integracja społeczna - tworzenie wspólnych wartości, wzorców działania oraz uzgadniania poglądów, uwspólnianie interesów i powoływanie do życia wspólnych instytucji.
  • Edukacja - poszerzenie wiedzy i umiejętności członków społęczności lokalnej, zwłaszcza o kompetencje umożliwiające zwiększenie ich aktywności.
  • Diagnoza - badanie oraz analiza sytuacji danej społeczności oraz tworzenie mapy zasobów i potrzeb.Priorytetem jest aby Program CIL miał charakter kompleksowy i zintegrowany.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej