Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.poznan.pl/rewitalizacja (w załączniku),

dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby do wglądu przy odbiorze zaświadczenia,

oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej