Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo rozmiar tekstu

Konsultacje społeczne prowadził Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od 22 lutego do 15 marca 2021 r.

Przedmiotem konsultacji społecznych była zmiana statutu Osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo poprzez zmianę nazwy osiedla na Osiedle Starołęka- Minikowo, oraz w konsekwencji odpowiednie zmiany statutu oraz załączników do statutu poprzez zmianę nazwy osiedla przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo z propozycją Rady Osiedla dot. zmiany nazwy osiedla oraz zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców co do proponowanej zmiany statutu.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie wyrażania opinii, propozycji, uwag co do proponowanej zmiany statutu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. Zainteresowani mieszkańcy mogli przesyłać swoje stanowiska poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl,

2) wiadomości wysyłane pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Statut Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo oraz projekt uchwały w sprawie zmiany tego statutu został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych: www.poznan.pl/konsultujemy oraz www.poznan.pl/osiedla.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym planem.

W okresie objętym konsultacjami wpłynęło łącznie 776 uwag, propozycji, opinii, które w formie zestawienia są przedstawione poniżej.

Ostateczna decyzja, co do zmiany nazwy jednostki pomocniczej należeć będzie do Rady Miasta Poznania, a wynik konsultacji zostanie Jej przedstawiony.

Poniżej zamieszczamy Raport z przedmiotowych konsultacji społecznych i  bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie i wzięcie udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej