Odpady budowlane

Odpady z remontów mogą być odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony, czyli wybrany przez ZM GOAP do obsługi danego sektora, lub przez innego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport odpadów. Odpady tego rodzaju odbierane są za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Odpady powstałe w wyniku remontu należy gromadzić w  kontenerach lub "big bagach". Kontenery powinny być niezwłocznie usunięte po jego wypełnieniu lub po zakończeniu remontu.
Zabronione jest spalanie frakcji palnych z odpadów pochodzących z remontów.

Niezanieczyszczone frakcje gruzu można również dostarczać samodzielnie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są tam one przyjmowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej