Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- tzw."GRATOWISKA"

Odpady problemowe

Odpady problemowe to odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów komunalnych, a także odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.
Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.). Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.

Zasady odbierania odpadów problemowych

Odpady komunalne nie mieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy usuwać na bieżąco, w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z przedsiębiorcami z którym zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Mają oni obowiązek dysponowania bazą techniczną wyposażoną w stanowisko do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (tzw. Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych).

Odpady problemowe można również dostarczać samodzielnie do stacjonarnych oraz mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych ("Gratowóz" ) bądź przekazywać wyspecjalizowanym i uprawnionym podmiotom.

W Poznaniu do dyspozycji mieszkańców Miasta są już dwa Gratowiska -przy ul. 28 Czerwca  1956 oraz przy ul. Wrzesińskiej (trzeci PGOP znajduje się na składowisku w Suchym Lesie).

W ramach programu "Moje miasto bez elektrośmieci" w zamian za elektrośmieci przyniesione do jednego z trzech ww. punktów zbierania można dostać Kupony Funduszu Oświatowego, które szkoły mogą wymieniać na atrakcyjne pomoce dydaktyczne (np. rzutniki, tablice multimedialne), sprzęt sportowy czy elementy wyposażenia sal lekcyjnych.W programie bierze udział 96 szkół z Poznania.

Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką edukacyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, a następnie oddawanie ich do punktów zbierania, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła. To od mobilizacji społeczności lokalnej zależy więc, na jakim poziomie placówka edukacyjna będzie mogła korzystać z Funduszu Oświatowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej