Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (zwanej dalej: ustawą) wskazano, że na terenie miasta Poznania minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania powinna wynosić 210.

W związku z powyższym, a także mając na względzie m.in. zapisy Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której wskazuje się na potrzebę wspierania rozwoju elektromobilności, powołano interdyscyplinarny Zespół ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W ramach działań tego Zespołu wypracowano m.in. model dzierżawy gruntów pod ogólnodostępne stacje ładowania na warunkach określonych przez Miasto.

W ten sposób w 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie dotyczące udostępnienia terenów dla 62 punktów ładowania przy kopertach dla pojazdów współdzielonych (które zostały wyznaczone po uprzednich konsultacjach i z założenia planowane były jako miejsca ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych). Wyłoniony inwestor zobowiązany jest m.in. do uruchomienia stacji ładowania na własny koszt oraz uiszczania comiesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy gruntów.

Biorąc zatem pod uwagę 62 punkty procedowane przez ww. inwestora, a także 39 punktów istniejących oraz oficjalnie planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020 roku przez inne podmioty (według raportu sporządzonego na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy), zaszła konieczność wykonania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla brakujących 109 punktów ładowania.

Przy sporządzaniu projektu planu wzięto pod uwagę m.in. ww. 101 punktów ładowania istniejących i planowanych, działania niektórych spółdzielni mieszkaniowych i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (które w przyszłości we własnym zakresie rozważą rozwój sieci stacji ładowania na zarządzanych przez siebie terenach), a także wnioski zebrane podczas konsultacji społecznych, przeprowadzonych wedle art. 62 ust. 3 ustawy.

Zaktualizowany po ww. konsultacjach projekt planu został przekazany (zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy) do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w celu uzgodnienia i wykonania programu przyłączania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Operator poinformował o uzgodnieniu projektu planu Prezydenta Miasta Poznania, stąd wedle art. 62 ust. 8 ustawy zaszła konieczność jego przyjęcia w drodze uchwały przez Radę Miasta Poznania.

Finalnie, zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek realizacji 109 punktów ładowania wskazanych w planie (zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania) nie spoczywa na Mieście, a na operatorze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której opublikowana została uchwała nr XXXIII/555/VIII/2020 z dnia 2020-07-14 w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania (plan stanowi załącznik do ww. uchwały):

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxiii-555-viii-2020-z-dnia-2020-07-14,82208/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej