Wniosek zgłoszeniowy

Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl (plik Word).

Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez Rektora uczelni.

Załączniki


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r., którym jest przyznanie nagrody za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osób nienagrodzonych i niewyróżnionych będą usuwane po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  4. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych będą publikowane na serwisach informacyjnych Urzędu Miasta Poznania.
  5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych,

b)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

d)   żądania usunięcia danych, gdy:

-     dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-     dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-     po wniesieniu sprzeciwu nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

e)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-     osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-     Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-     osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku w konkursie.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej